Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5104 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [15 June 1775] n.s.
Dated Undated, but written in June 1775. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Min Herre.

Här återsändes Retzii rön. jag har intet där emot. Doch tycker jag mäst om beskrifningar på de wäxter, som hafwa någon besynnerlig qualitet i structur, fägring, lucht äller smak, kraft; de andre borde lämnas till specielle tractater. Doch will jag ej wara mot Retzius.

Hwilka Graesarter äro onödige för en oeconome? Alla hushållare wille kiänna dem, utan att studera wettenskapen. jag wille kiänna constellationerna på himmelen, men utan ordning; huru skall man få de mäste afritade. Alt skall läras nu utan att studera; ja wåra oeconomi ex professo lika så; där för går det, som det går. Ingen ting hänger ihop.

jag bör expediera mitt ultimum. Senium et Mors ante ostia, sedan om jag får tid will jag gierna lydiga, jag tror ej en enda dag. hela wåren har förswunnit för mig. H[err] Prof[essor] Bergius giör det, (:neml[gen] at upgifva de mäst lönande Gräs- slagen:); här äro figurer nog, ingen konst at wällia ut dem.

Det andra hade ej behöft att sändas hit; hade kunnat behållas alt, ty nu har jag begynt Smultron curen och får ej smaka sådan.

Ter vale.
C[arl] L[innaeus]

upSUMMARY

Linnaeus returns to the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr Wilhelm WargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] an observation by Anders Jahan RetziusRetzius, Anders Jahan
(1742-1821). Swedish. Botanist and
zoologist. Professor of natural history
at Lund. Correspondent of Linnaeus.
[Linnaeus refers to "Tvänne nya species af dianthera"Retzius, Anders Jahan
"Tvänne nya species af
dianthera", KVAH, 36 (1775),
295-297.
]. He has no objections against it. He does, however, prefer the descriptions of the plants that have some special quality as regards structure, beauty, smell or taste; the others could be dealt with separately.

Linnaeus discusses the question of usefulness of various grasses. He says that everybody wants to know which are of no use without studying the science.

Linnaeus feels that he is old and that death comes closer. He is, however, prepared to contribute and continue to work. He notes that Bengt BergiusBergius, Bengt (1723-1784).
Swedish. Historian and naturalist. Known
for his copies of Swedish scientific
correspondences and sources, now in the
Royal Swedish Academy of Sciences,
Stockholm. Linnaeusís student.
Correspondent of Linnaeus.
has enumerated the best grasses [Linnaeus refers to Tal, om svenska äng-skötseln, och dess främjande genom lönande gräs-slagBergius, Bengt Tal, om
svenska äng-skötseln, och dess
främjande genom lönande
gräs-slag; hållet för
kongl. vetenskaps academien, vid
praesidii nedläggande, den 26.
april 1769, af Bengt Bergius

(Stockholm, 1769).
].

Linnaeus has now started the wild strawberry cure.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVI, 650). [1]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 455-458   p.455  p.456  p.457  p.458.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 358   p.358.