Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5113 • Adolph Modéer to Carl Linnaeus, 12 June 1775 n.s.
Dated 12 Junii 1775.. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare af Kongl[iga] Nordstjerne Orden.

Jag har den äran herjemte sända et litet papper, hwarmed jag dock haft nog besvär, men har likwäl haft det gärna. Vid de lemnade Genera Insector[um], får jag anmärka, at der är allena et nytt af mig gjordt genus, hvartil Herr Archiatern och Riddaren sjelf gifvit anledning, neml[igen] Periclinus, som skall innefatta chrysomela Sulphurea, ceramboides, Boleti. Genus Anthribus är jag oviss om, och känner det ej sjelf, hvarföre jag litatt på Geoffroi och De Geer, och har jag nog hug för at stryka ut det igen. Svårare sak har jag väl aldrig haft at utreda, än at säga rättast til hvad Genus Attelabus Ceramboides och Buprestoides höra; skall det vara til något nu bekant genus, lärer den senare komma under Cerambyx thorace globoso, och då lärer Ceramboides få göra sällskap med, fast både antenner och Tarsi strida deremot, men til Tenebrio, synes hela figuren strida emot, fast antennerne äro lika detta slägtets. Probsten Osbeck lärer vara ibland de största utkläckare, och en cornett vid namn Gyllenhal, har flitigt annoteradt då han fångat Insecter, jag har derföre skrifvit til dem bägge och bedt dem med allerförsta sända Herr Archiatern och Riddaren deras anmärkningar; som de gjordt öfver habitationes. Af Herr Archiaterns Ichneumones minuti lärer blifvit et nytt genus, emedan antennae äro fractae och costa Alarum ganska besynnerlig, hvartil kommer at antennerne på hannarne på de mäste lära vara ramosae eller pectinatae, men dessa hannar äro ganska rara, de äro små, och deras antal til honornas är knapt som 2 til 20, hvarföre vi hitintil icke almänt lära känt dem. Gud låte nu Herr Archiatern utfinna et system som står lika länge med verlden och blifva Herr Archiatern et lika långvarigt monument, ty nånga Insect älskare lära ej finnas i Sverige efter Herr Archiatern, och då torde många kättare utom Riket upkomma. Ingen ort i verlden lärer äga så många Insectälskare och jemwäl klåpare som Amsterdam; Jag vet ej hurudan Doctor Houttyin är, men det tyckes vara nog mycket at han nu hafver commentarier färdige öfver Herr Archiaterns Djur Rike, 18 Tomer in 8o. Herr Kramer ibidem har gjordt en fundation af et ständigt stående capital, hvaraf räntan skall anwändas til Insecters gravering och ritning så länge verlden står och något okändt Insect gifves. Om Gud vill får jag den glädjen at infinna mig efter aftal, eller vid början af Julii. Innesluten i Herr Archiaterns ynnest, har jag den hedern med oföränderlig wördnad och tilgifwenhet framhärda

Välborne Herr Archiaterns och Riddarens
ödmjuke tjenare
Adolph Modeer

Stockholm d[en] 12
Junii 1775

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, X, 217-218). [1] [2] [3]