Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5119 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 27 July 1775 n.s.
Dated Olsmesso 1775. Sent from ? () to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min Herre

D[octor] Thunbergs Pneumora har jag ähran återställa.

Hwad sielfva Species angår, är det ej nytt. D.[octor] Thunberg recenserar här 3 slag; jag har 4 slag i Syst[ema] nat[urae] tom. 1 p. 693, näml. imicolor, variolosus, serratus, carinatus.

Hwad Genus widkommer hade jag i börian mycket betänkande, om desse skulle skillias genere naturali ifrån de andre Gryllos, men wågade doch icke det giöra. ty

1 wisar sielfva structura oris samma skapnad.

2 species spela med fötterne på samma sätt

3 äro ej altid alae inferiores plicatae, på alla species.

4 wåra 2ne species: Gryllus pictatus & subulatus föllia dem i jemn ordning

5 Gryllus morbillosus är med hans Pneumora maculata så synnerlig maculatus ifrån alla mig bekante Insecter, men sin emellan så like som ovum ovo.

jag wet wähl att andra welat af Grylli genere statuera flere, såsom Acrida, Acheta, Tettigona, Locusta, men jag har det ej wågat, men wähl subdividerat genus äfter denna idee, som jag sedt att metamorphosis naturalis är aldeles enahanda. jag skulle intet gierna se, att detta D. T. rön improberades, ty han kan praestera oändeligt i denna wettenskapen. Hans rön kunne uptagas och Academien till slutet lägga dessa orden. Äfterwärden lärer säkrare determinera om Pneumora kan blifwa distinct genus ifrån Gryllus.

Millioner tacksäjelser för hiälpen med örterne ifrån Engeland.

Det är sälsamt att se skeppare, som ej willia taga betalning för sin fracht.

Neij det är ej så godt finna nya Genera ibland Insecterne. jag har till låns insecter från Guinea, där ibland äro 2ne, som utgiöra nya genera, om de ej woro mig bekante till patriam, skulle jag kunna persvaderas, att de woro från månen men jag kan ej få dem afritade.

jag är oafl[åteligen]
Min bäste Herres
ödmiukaste tienare.
Carl Linné

Olsmesso 1775

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frijbref

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 459-460   p.459  p.460.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 359-360   p.359  p.360.