Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5147 • Lars Montin to Carl Linnaeus, 1 September 1775 n.s.
Dated 1 Sept. 1775. Sent from Halmstad (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Välborne Herr Archiater och Professor,
Riddare af Kongl[iga] Nordstjerne Orden.

I hopp att få bref från Thunberg, som dock slagit mig fel, har i det längsta upskutit beswarandet af Herr Archiaterns gunstiga bref, för hwilket, så wäl som de ganska rara wäksterna Herr Archiatern behagat gunstigast meddela mig, jag har den äran här med aflägga ödmjukaste tacksägelse. Ingen ting hade jag mindre förwäntat mig, än att få fägna mig af ett grant exemplar af Qwassia uti min lilla Örtsamling.

Ännu har jag icke fått något bref från Thunberg i år; hwilket dock måste härröra af Holländarnes ogenhet. På samma sätt gick det förledit år med brefwen från Thunberg, att de kommo helt sent på året. Det kan icke wara mögeligt, att ju han skrefwit för sin afresa. Att han redan war rest til Batawia, då det utgående Ostindiska Skjeppet kom til Cap, har Prästen skrefwit till Probsten Osbeck, ock att han riktigt aflämnade mina bref, hwaruti äfwen låg Herr Archiaterns bref, til dess commissionaire på Cap.

Att Herr Archiatern täckts lofwa öfwerse ock determinera mina öfwersända örter, förbinder mig til wördsammaste tacksägelse. Hwad jag önskade wore, att en liten rest om 50 à 60 wäkster hade för rummets skull i lådan kunnat följa med, emedan deribland äro wisserligen någre nye species, som då hade fått sitt rum uti Herr Archiaterns Mantissa tertia, som jag hörer lära snart komma under prässen. Twenne små örter tager jag mig friheten öfwersända med anhållan om namn på dem.

Jag hoppas, att beskrifningarne ock figurerne på de 3 nye Ericae kommit Herr Archiatern riktigt til handa, ock skulle önska att de wunnit Herr Archiaterns adprobation ock således få ett litet rum uti Actis Upsal[iensis]

Med diup wördnad har jag den äran framhärda
Välborne Herr Archiaterns, Professorns ock
Riddarens
ödmjukaste tjenare
Lars Montin

Halmstad d[en] 1 Sept[embris]
1775.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, X, 265-266). [1] [2] [3]