Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5150 • Charles De Geer to Carl Linnaeus, 16 October [1772] n.s.
Dated 16. October 177[2]. Sent from Leufsta (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Leufsta d[en] 16. October 177[2]

Wälborne Herr Archiater och Riddare
af Kongl[ige] Nordstierne- Orden,

Schaeffers bok har jag richtigt återbekommit, och har H[err] Archiatern ganska rätt derutinnan, att ehuru hans figurer äro med färgor, äro dock species, utom de helt gemena, swåra att igen kiänna, emedan icke den minsta beskrifning är bifogat. – Hwad jag kunnat taga rätt uppå, finnes på medföljande papper, eftersom H[err] Archiatern det af mig äskat, finnandes jag aldrig större nöje, än att gå Herr Archiatern tillhanda i hwad jag förmår.

För en tid sedan skref min Son mig ifrån London, att Solander fått på sin resa öfwer 1000. nÿa wäxter, samt några fastagier med åtskilliga diur i spiritus. Han trodde, att Herr Archiatern skulle giöras anbud, att utan dess egne kostnad giöra en resa till London, att öfwer see och determinera alla desse rare Naturalier. Önskeligit wore, om H[err] Archiaterns år en sådan resa tillät, som skulle bli så högt gagnelig för alla Naturens älskare; tÿ ingen så stor kiännare gies i werlden, som H[err] Archiatern är.

Med all högachtning och wälgångs tillönskan förblifwer beständigt

Wälborne Herr Archiaterns och Riddarens
Ödmiuke Tienare
Charles De Geer

upSUMMARY

Charles De GeerDe Geer, Charles (1720-1778).
Swedish. Entomologist and natural
history collector, Leufsta Bruk. Member
of the Royal Swedish Academy of Sciences
in Stockholm and Académie des
sciences, Paris. Corresponded with
Réaumur, Bonnet and other
naturalists. Husband of Catharina
Charlotta Ribbing and father of Emanuel
De Geer. Correspondent of Linnaeus.
has got Schaeffer’s [Jacob Christian SchaefferSchaeffer, Jacob Christian
(1718-1790). German. Lutheran pastor
and superintendent, Regensburg.
Correspondent of Linnaeus.
] book [De Geer refers to Icones insectorumSchaeffer, Jacob Christian
Icones Insectorum circa Ratisbonam
indigenorum, coloribus naturam
referentibus expressae
, 3 vols.
(Regensburg, 1766-1779)
] back, and he agrees with Linnaeus that although the pictures are coloured, the insects are difficult to recognize as there are no descriptions given. De Geer encloses a list of his observations, which Linnaeus has asked him to send.

De Geer’s son [Emanuel De GeerDe Geer, Emanuel (1748-1803).
Swedish. Chamberlain. Envoy in Holland.
Councillor in Sweden. Son of Charles De
Geer and Catharina Charlotta Ribbing.
] had written from London that Daniel SolanderSolander, Daniel (1733-1782).
Swedish. Naturalist, explorer. Student
in Uppsala under Linnaeus and Johan
Gottschalk Wallerius. Went to London in
1760. Curator of natural history
collections at the British Museum.
Botanist on Cook’s first voyage
1768-1771. Joseph Bank’s librarian.
Correspondent of Linnaeus.
had collected more than 1,000 new plants and brought back home several animals preserved in spirit. He had thought that Linnaeus would ask for a grant to cover the cost of going to London to see them and help to determine all these new species. If Linnaeus’s health could allow such a journey, it would be very useful for natural history, since Linnaeus is the one best prepared to go through all this new material.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IV, 397-398). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 351   p.351.