Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5154 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 8 October 1775 n.s.
Dated 1775 d. 8 Octob.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min store Gynnare

Bland de store nådebetygelser min Gud giort mig, bör jag wärkeligen rächna dem jag fått i Min Herre, som så outtrötlig hielper mig i mine affairer så ofta, hwar igenom jag ock wunnit fruchten nu på stunden, jag kom inflyttandes till staden och fick korgen från London med de inneslutne wäxter, samt lofwen om de andre från Amsterdam, om hwilka jag ej hört. Gud wälsigne Eder!

Ewig tacksäjelse!

jag är i döden
Min bäste Herres
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1775
d[en] 8 Octob[e]r

Kongl[iga]
Wettenskaps Academien
Stockholm
frij[bref]

upSUMMARY

Linnaeus thanks eloquently the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] for never ceasing help, he has just returned to Uppsala from Hammarby and received plants from London and a promise about others from Amsterdam.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 462   p.462.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 361   p.361.