Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5161 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien and Pehr Wilhelm Wargentin, 15 November 1775 n.s.
Dated 1775 d. 15 Novembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Min bäste Herre

Aldrig har jag kunnat blifwa mera fägnad af min Herre, än med de siste frön från Nova Zelandia. Ah att några af desse måtte lyckeligen upkomma och jag fingo lefwa och se dem, huru hierteligen de skulle fägna mig. Ingen flit skall jag spara att drifwa dem, om minsta lif är i dem öfrigt. Det woro alt för artigt om några södra polens wäxter kunne winna emot norra polens jus civitatis. millioner tacksäjelse för hwart enda.

Min Bäste Herres
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1775
d[en] 15 Novemb[e]r

[a][a] : MS1 [added in the left margin
of fol. 1
]
jag wäntar ännu dageligen, att få Ryska exemplaren af Upsala jachterne, som ej ännu hunnit framkomma

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1]

upEDITIONS

1. Egenhändiga anteckningar (1823), p. 197   p.197.
2. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 462-463   p.462  p.463.
3. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 361-362   p.361  p.362.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin of fol. 1]