Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5165 • Carl Linnaeus to Carl Fredrik Mennander, 8 November 1775 n.s.
Dated 1775, d. 8. November.. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Högwördigste H[err] Doctor, ArchieBiskop,
Upsala academiae ProCanceller

Då Academien hade den ähran skrifwa sin gratulation skrift, war jag icke allenast på landet, utan äfwen på den tiden något siuklig, ty ipsa senectus morbus est. Ingen kan taga mer dehl här af än jag, som haft den lyckan warit så länge bekant. jag hade ock hoppats få munteligen aflägga denna min fägnads betygelse närwarande äfter H[err] Archiebiskopen woro i Stockholm, ock ofelbart skulle se sitt upsala, men nu hörer jag det slå felt. Gud låte mig få lefwa till nästa sommar, så hoppas jag att det lärer ske.

Det går allmänt ryckte att Åbo Academié skall få både Demonstrator ock Prosector. Här har warit hos oss, och besynnerligen hos mig, twänne Fennones, så artige och flitige karlar, att man skall länge leta äfter deras likar.

Den förre är Magister Hellenius, en mogen, manlig, solidt underbygd man, som lagt sig utom Medicinen på naturalhistorien och Botaniquen, till hwilka han tyckes wara född. Som jag föreställer mig att Åbo academie lärer willia hafwa någon nationelle, och icke giör någon reflexion, hwarken på Thunbergs meriter af Cap[ut] b[onae] Spei äller japan, ej håller på Sparrmans öfwer Cap[ut] b[onae] spei, och södre polen, så är otwiflachtig ingen som äger mera capacitet i Botaniska wägen än Hellenius. Det woro skada om någon annor, som hade mindre insickt och hog for wettenskapen skulle honom föredraga.

Den andre Licentiaten Avellan där emot, wore tienligare till Prosectors sysslan, som han äger en synnerlig lust for Anatomien ock där uti giort anseliga framsteg. Desse 2ne ifrån Åbo komne, hedra sitt fädernesland, ock wisa att finnones äro mera hogade för wettenskaper än nogonsin wåra upsalienses, som äga bättre tillfälle.

Om jag hinner genomgå denna wintren, som sielf är på upphällningen, så wäntar jag wid nästa wår att se H[err] Archiebiskopen här, som nödwändigt skall se sig före ock där äfter längtar jag innerligen.

förblifwer
Högstwördige H[err] Doctor, ArchieBiskopen ock
Procancellerens
ödmiukaste
tienare
Carl Linné

Upsala 1775
d[en] 8. November

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 318-319). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Brev från och till C. F. Mennander (1939), vol. 3, p. 337 .