Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5167 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 26 December 1775 n.s.
Dated 1775 Decemb. 26. Sent from () to (). Written in Swedish.

Min Herre.

För ett par åhr sedan sände D[octo]r Thunberg till Academien ett rön om en Swamp, Hydnora om jag rätt mins. jag tycker mig minnas att jag sedt det tryckt i actis äller recenserat där utur, men jag äger ej acterne sedan 1760, ej häller finnas de nyaste på Bibliothequet.

Woro det wähl mögligt att få låna de arken, som handla om Hydnora, ty de äro mig mycket nödiga.

Då jag censurerade denna observation mins jag wähl det jag skref mig icke förstå detta rön: näml att en Fungus skulle hafwa Petala, Stamina och Pistiller. Att säja rotundo ore, det auctor löge torde äller kunne jag icke, ty jag kiände hans frägd. ty han woro autoptes, jag intet, men det är wist att jag intet grubblat på någor annor wäxt så mycket i werlden, som på denna

Sed opinionum commenta delet dies.

Änteligen fick jag denna Swampen af H[err] Arch[iater] Baeck, och jag måste tillstå att man lätt kunne blifwa af denna bedragen, ty han tycktes bestå af substantia Pezizae. Såsom af Larva blifwer declaratum insectum per metamorphosin, så blifwer ock af Herba sielfwa Flos. jag kiänner ingen Planta (:de Fungis non loquor, quorum proprium est absentia foliorum:) som är utan blad, om icke parasiticae, som suga närande saften af andra wäxter. Cuscuta är tydelig med Cassyta. Men Cynomorium är ett nudum amentum absque foliis, så är ock Hydnora et nudus flos absque foliis et. caule. Altså mäst singularis inter omnia vegetabilia, doch går per gradus, ty hon är parasitica.

För 4 dagar sedan hade jag bref ifrån D[octor] Thunberg af d[en] 1 februarii, där uti jag blef än mera confirmerad uti min satts richtighet, där uti han skrifwer att Hydnora får richtig frucht, att hon är monadelphist och ej någon cryptogamist.

jag har altså ganska nödigt att i acterne se nogare hans beskrifning.

Lyckelig continuation af en god juhlhälg och där på fölliande wälsignat nyåhr. Gud allsmächtig uppehälle M[in] H[erre] i detta och många påfölliande wid all sällhet.

Tusende tacksäjelser för all möda och beswär, M[in] H[erre] haft af mig i framfarne tider och besynnerligen i detta åhr, med så odrägeligt beswär af mina oändelige commissioner, genom hwilka jag wunnit sielfwa sjählen af min wettenskap. Ingen menniska har wist mig mera bistånd här i werden. Herren Gud wälsigne Min Herre för alt besvär, som warit mig mer än någon fader.

jag dör, i grafwen och är
Min Herres
ödmiukaste tienare
Carl Linné

Upsala 1775
Decemb[ris] 26.

upSUMMARY

Linnaeus asks the Secretary of the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, i.e., Pehr WilhelmWargentinWargentin, Pehr Wilhelm
(1717-1783). Swedish. Astronomer and
statistician. Secretary of the Royal
Swedish Academy of Sciences since 1749.
Correspondent of Linnaeus.
] about an observation by Carl Peter ThunbergThunberg, Carl Peter
(1743-1828). Swedish. Botanist,
physician, explorer. Professor of
medicine and botany at Uppsala. Studied
medicine under Linnaeus in Uppsala,
medicine and surgery in Paris, natural
history under Johannes Burman in
Amsterdam. Travelled in South Africa in
1772-1775, in Japan 1775-1776, Java and
Ceylon in 1777-1778. Correspondent of
Linnaeus.
on a fungus, Hydnora. He thinks that he has seen it published in the Academy’s transactions [Linnaeus means the “Beskrifning pa en ganska besynnerlig och obekant svamp, Hydnora africana"Thunberg, Carl Peter
"Beskrifning pa en ganska
besynnerlig och obekant svamp,
Hydnora africana, ifran Goda
Hoppets Udde i Africa",
KVAH, 36 (1775), 69-75.
].

He asks if can have the relevant pages about Hydnora.

Linnaeus recalls that he, when he commented upon this observation, had problems to understand it: namely that a fungus should have Petala, Stamina and pistils. He had never before thought so much about any other plant.

Linnaeus has now received this fungus from Baeck [Abraham BäckBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
], and he agrees that one easily could be deceived since it consists of substantia Pezizae. He continues to discuss its characteristics.

He received 4 days ago a letter from Thunberg, dated 1 February [1775] [this letter has not come down to us] which confirmed his theory; Thunberg writes that Hydnora bears fruit and that it is a monodelphist and not a cryptogamist. [A note about this mistake was published in the Academy’s transactions of 1775 [p. 350], where it is a reference to the letter from Thunberg to Linnaeus, and where it is stated that Linnaeus will give a full description of it later on. This was never done, but in 1776 Linnaeus presided his last dissertation, Planta aphyteia [Hydnora]Linnaeus, Carl Planta
aphyteia [Hydnora]
, diss., resp. E.
Acharius (Uppsala [1776]). Soulsby no.
2457.
, and in 1778 Thunberg published his "Anmärkningar vid Hydnora africana"Thunberg, Carl Peter
"Anmärkningar vid Hydnora
africana", KVAH, 39 (1778),
144-142.
].

Linnaeus therefore means that he needs to examine his description.

Linnaeus wishes the Secretary a merry Christmas and a happy new year.

He thanks for all help during the past year.

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVII, 356). [1] [2]

upEDITIONS

1. Svenska arbeten (1878), vol. 1, p. 463-464   p.463  p.464.
2. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 362-364   p.362  p.363  p.364.