Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5174 • Johan Andreas Murray to Carl Linnaeus, 19 December 1775 n.s.
Dated d. 19 Dec. 75. Sent from Göttingen (Germany) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare

Jag har nog länge försummat skrifteligen försäkra om min vördnad, som likväl altid blir den samma, den fullkommeligaste. Deremot tviflar jag intet, det ju Herr Archiatern täcktes bibehålla den benägenhet, emot mig, hvarmed jag mig hittils smickrat.

Tvifvelsutan är nu den 3. Mantissa plant[arum] färdig, hvaraf jag vidare ej hört något, än det Herr Archiatern sielf behagat berätta. Utom de nya växter, som der efter egen undersökning blifvit uptagne, torde Forskåls Flora Aegyptiaco Arabica och förnämligast Aublets Histoire des plantes de la Guiane Françoise à Paris 1775, som består af 2 Tomer beskrifningar och 2 Tomer ritningar föranlåtit vigtiga Supplementer. Et prägtigt verk både til innehållet och utseendet. Mig har i synnerhet fägnat at han nogare determinerat Ipecacuanha växter under namn af Viola Itonbon, foliis et caulibus tomentosis, flore amplo albo ( T.2. p. 808 Tab. 318); ej mindre Simaruba växten. Ordningen är aldeles Herr Archiaterns. Jag har läsit Disputationen om Viola Ipec[cacuahna]. Som Pompalia säges ha folia glabra börjar jag på at tvifla, at hon är den rätta. De sista Disputationer jag erhållit ifrån Upsala är Disp[utationerna]: de esca avium; Planta cimicifuga; de Maro; och den först nämde. Det gör mig ondt, at så sent få läsa Herr Archiaterns mästerliga arbeten, bland dem jag ännu saknat Diss[ertationen] om Pl[antae] Surinamenses. Jag vet ej, hvad Herr Archiaterns elljest har under pennan.

Jag utber mig låf, at få upvakta igen med några beskrifningar, som höra till 6 delen af våra Comment[arii] Gott[ingenses] Nov[i]. Torde hända, at jag låter nästa sommar trycka dem med de förra tilsammans i et Band. Herr Archiaterns gunstiga påminnelser skola derföre vara mig öfvermåttan välkomne. – Trägården tiltager ifrån år till år: men mister och årligen många, som jag har en trög och egenyttig trägårdsmästare at tagas med. Mit Basquet blir nu det väsenteligaste i trägården.

Casim[ir] Medicus har i Tom 3 Act[orum] Palatinorum utstackat Species Teucrii på samma fot som Schreber, och bifogat åtskilliga nya species af detta genus och af andra; men tycks ej vara skapad til Botaniste. – Haller har i Göttingske Commentarierne åter igen undersökt species frumentorum; och i synnerhet varit nogräknad med varieteter.

Förläggaren af Systema vegetablium fägnar sig öfver god afgång. En myckenhet exemplar äro skickade til England.

Instundande årsskifte påminner mig på en annan skyldighet, at af alt mit hjerta gratulera. Ingen kan göra det med större upriktighet än jag, som til sista andedragten med yttersta vördnad framleder.

Välborne Herr Archiaterns och Riddarens
ödmiukaste tienare
Joh[an] Andr[eas] Murray

Göttingen d[en]19 Dec[ember] [17]75

Jag arbetar mycket strängt på en Materia medica, som skall blifva mera praktisk än Geoffroy’s. Den blir vidlöftig à 3 til 4 volumer. Den första hoppas jag få färdig til Påsk. Min Bror Adolph vistas i Wien längre än han önskar: men [---].

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XI, 73-74). [1] [2] [3]