Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5175 • Lars Montin to Carl Linnaeus, 4 December 1775 n.s.
Dated 4 Dec. 1775. Sent from Halmstad (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Välborne ock Vidtberömde Herr Archiater ock Professor;
Riddare af Kongl[iga] Nordstjerne-Orden.

Med särdeles wördnad ärkänner jag, det Herr Archiatern ej allenast behagat hedra mig med i går ankomna gunstiga brefwet, för hwilket aflägger ödmjukaste tacksägelse, utan ock så benäget ock gunstigt uptagit den gorda propositionen förr Herr Sparrman. Vigtten af de utaf Herr Archiatern förda motskälen finner jag nogsamt, så att jag icke wågar göra ett enda inkast deremot, ehuru jag annars har mer hog att bedja för andra än mig sjelf. Det ware dock för mycket begärt, att Herr Professor Sidrén skulle lämna sina lagliga inkomster för en Peregrinator, då Han sjelf icke är Natural-Historicus. Dock skulle det icke hindrat, utan wille jag gärna gått i förskått, om jag icke hade en bygnad för, som medtoge hwad penningar jag har til hands.

Att mellan Forster ock Sparrman warit riktig öfwerenskommelse, det den förre wid hemkomsten til England skulle öfwersända Exemplar af alla de Väkster, som under resan funnits, twiflar jag så mycket mindre, som jag haft öfwertygande bewis om Sparrmans ärkänsamhet ock ordhållenhet mot mig, långt mer mot Herr Archiatern. Saken lär wara den, att Engelsmannen ej wil sända öfwer samlingen, innan dess Flora blir tryckt, af fruktan att den förut kunde blifwa uptagen uti Herr Archiaterns skrifter, ty det förbehållet gorde Sparman med mig, att jag icke skulle ge ut beskrifning öfwer någon enda wäkst. Det må gå, huru det wil, med Forsters sändning, kan jag tryggeligen försäkra, att Herr Archiatern ej skall gå miste om någon enda wäkst, som han sjelf äger, så framt han ej ändrar sitt sinnelag, då han kommer til England, hwilket jag icke welat mindre nu wil göra för Doctor Thunberg. Ock är jag wiss på, att Sparrman ärkänner den gunst, som förut honom bewisats, om ej widare skedde: än mera, om Hans önskan wunne framgång, hwaröfwer jag hjerteligen skulle fägna mig.

Jag får nu aflägga ödmjukaste tack sägelse för allt beswär med mina örter. Huru jag skall få dem hit ned, wet jag icke. Dryander skrifwer nu til Rotheram, att han underrättar sig, om någon Landsman reser hem till Jul. I annor händelse får jag ödmjukast anhålla, det Herr Archiatern med någon lägenhet öfwersänder lådan til Herr Secreteraren ock Riddaren Wargentin, då något tilfälle til transport torde gifwas. Nu hade det lätteligen skett, om hon warit i Stockholm, emedan jag får en hop annat ned från Wargentin med en Resande.

Reser en Lieutenant, wid namn Krassau, til Stockholm efter Jul; skall jag sända Sparrmans Väkster til Herr Archiatern, under det åfwannämnda förbehåll. Jag torde då äfwen, med Herr Archiaterns gunstiga tilstånd, låta medfölja en liten rest af Capska wäkster. Efter Sparmans upgift äro de mäste af dess wäkster nya, ock ej mer än 5 förut bekanta, bland hwilka är Melaleuca leucadendra. Åtskillige nya Genera äro utsatte: Gynopogon, Eupatasta, Dicera, Leptospermum, Scopolia, Banksia, Corynocarpos Ancylospermum, Epacris; men de fläste äro ej annorledes nämnde än för nya genera. Den han nämnde för Casuarina Rumphu torde wara ett species Cupressi, ty wid närmare efterseende fann jag mellan bladen ett tydeligt amentum magonlinum, så att den är monoica, ock den dermed ihop bundna andra wäksten hörer ej der til.

På det jag ej måtte wara aldeles [Greek] skickar jag en duplet af Leptospermum, hwilken de brukade som thé på resan. Äfwen får jag den äran härhos sända 3ne Fuci, som til myckenhet fås wid Warberg, neml[igen] F[ucus] alatus, dentatus, plamosus; med ödmjukaste anhållan att de måtte winna swenskt burskap för min räkning; utom dess 2ne andre, som måtte wara F[ucus] orenatus ock longissimus Gmelini. Gmelins F[ucus] plicatus fann jag ock i höst, men äger ingen duplet. Skall jag hädan efter här i Halland reorentera Flora swecica; får det bli på den ty in på torra landet är magert. Hela förleden sommar fann jag ej någon i Halland förut osedd wäkst, mer än Artemisia maritima en half mil från Warberg.

Den sednast öfwersända blomman af ett Gnaphalium, ni fallor, täcktes Herr Archiatern gunstigt underrätta mig om.

Med största wördnad har jag den äran framhärda
Välborne ock Vidtberömde Herr Archiaterns ock
Riddarens
ödmjukaste tjenare
Lars Montin

Halmstad d[en] 4. Dec[embris] 1775 · / ·

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (SLS, Ms 28). [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]