Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5177 • Peter Hernquist to Carl Linnaeus, 1 October 1775 n.s.
Dated 1 Oct. 1775. Sent from Skara (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Professor
Nådgunstige Gynnare.

För sista roen och sammanwarelsen i Upsala tackar jag ödmjukaste. Nu änteligen har jag kommit uti possession af den begärta platsen til en Hortus Botanicus. Således är jag uti behof på alt det, som fordras til dess beklädning och öfwertäckande. Min Gunstiga Gynnare törs jag påminna det gunstbenägna löfte jag förleden wåras fick, at bekomma några frön med hwad mera, som kunde aflåtas och föras här ned.

J förtröstan på desse löften har jag ei gjordt någon anstalt, eller rättare sagt, har ei tänkt på någon annan utwäg, hwarigenom frön kunna bekommas. En så mycket större grace, som jag med hela wårt lärohus skola wörda, sker mig, om jag får wänta et ansenligare antal af frön etc. af allehanda slag. Ehwad de kosta, wil jag ei neka, at med tacksamhet betala.

Näst min wördsamma hälsning til Nådiga Härskapet har jag äran förblif[wa]
Wälborne Herr Professorns
Ödmjuka tjenare

Pet[er] Hernquist

Scara d[en] 1 Oct[ober]
1775.

a Monsieur
Monsieur von Linné
Professeur très Célébré
en Botanique
a
Upsale.

upSUMMARY

Peter Hernquist’sHernquist, Peter (1726-1808).
Swedish. Veterinarian. Studied at
Uppsala under Linnaeus, at Greifswald,
Lyon and Paris. He established Sweden’s
first school of veterinary medicine at
Skara. Correspondent of Linnaeus.
thanks Linnaeus for the pleasant time they spent together in Uppsala. Now, finally, Hernquist is in possession of some ground to lay out a botanical garden.

He reminds Linnaeus of his promise to procure seeds for this garden from Uppsala. This is the only way for him to acquire seeds. He will gratefully pay whatever it will cost.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, VI, 500-501). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1917), vol. I:7, p. 101-102   p.101  p.102.