Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5191 • Carl Linnaeus to Adolph Modéer, 7 February 1776 n.s.
Dated 1776 febr. 7. Sent from Uppsala (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Min Kiäraste Wänn

Tack för brefwet: war så god och giör icke något wäsende, d[en] 14 hujus, af utgiften till patriotiska sällskapet. jag är utlefwad, dett warar ej så länge, men hade det åtkommit för 30 åhr sedan hade det warit mera betydande.

af alla mine dissertationer, äfter 7 tomen af amoenitates, har jag wähl aflagt ett enda exemplar, och utom dem ligga fleste i en hög så snart jag får tid will jag tillse huru många jag kan skrapa tillsamans.

jag må aldrig tro att M[in] H[erre]s nya Genus är min Pansus, som är i Biga insectorum. det woro önskeligt att wetta. antennae bestå af 1 äller 2 leder.

Systema Regni animalis är 1sta tomen af Systema naturae ganska mycket förökt. jag har expedierat det, att allenast foglarne återstå.

H[err] Bar[on] De Geer hörer jag hafwa nu färdig sin sista dehl om insecterne.

jag är
Min bästa wäns
ödmiuke tienare
Carl Linné.

Upsala 1776
febr[uarii] 7.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA , Bergius, XIX, 225-226).