Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5198 • Carl Linnaeus to Abraham Bäck, 12 March 1776 n.s.
Dated 1776 d. 12 Martii. Sent from Uppsala (Sweden) to (). Written in Swedish.

Min aldra Kiärasta H[err] Broder.

Äfter långtsamt drögsmåhl wacknar jag änteligen upp, sedan jag sluppit mitt myckna marknads främmat, och sedan jag gådt på collegium uti Bibelcommissionen, intill des Professor Aurivillius stante uti Pleurisie.

Gud ske lof jag hörer att Broder Carl bärgar sig wähl och äfter hand repar sig

Doctor Hedin skref om sitt stipendii continuation, hwilket kom uti consistorio att ligga till acta äfter ansökningen war lagd in hos Konungen, hwaröfwer decision afwachtas.

Dett är alt för tyst i lärda werlden; jag har nästan endast haft några bref ifrån Engeland.

nu speculeras endast här på Brennewins brännandet äfter senasta limitation

wij fruchta krig äfter mycket här om talas, men hwad sant är weta endast Holmenses

Min Hustru hälsar oändeligen. hon ligger för ankar af Hysterie

jag är
Min Kiäraste H[err] Broders
ödmiuke tienare
Carl Linné

Upsala 1776
d[en] 12 Martii

upSUMMARY

Linnaeus seems to wake up, after his guests for the market have left and he himself has been at the meeting of the Bible commission [Kongliga Bibel-Commissionen Kongliga Bibel-Commissionen,
Swedish. The Bible [revision] committee
was set up in 1772.
] until Carl AurivilliusAurivillius, Carl (1717-1786).
Swedish. Professor of Oriental
languages, Uppsala. Correspondent of
Linnaeus
had pleurisy.

Linnaeus is glad that Abraham Bäck’sBäck, Abraham (1713-1795).
Swedish. Physician, president of the
Collegium Medicum, Stockholm. Close
friend of Linnaeus. Correspondent of
Linnaeus.
son [Carl Abraham BäckBäck, Carl Abraham
(1760-1776). Swedish. Son of Anna
Charlotta and Abraham Bäck.
] is recovering.

Sven Anders HedinHedin, Sven Anders (1750-1821).
Swedish. Linnaeus´s student.
Provinical physician in Svartsjö
and Drottningholm.
applied for a continuation of his scholarship, and since the application was addressed to the King [Gustav IIIGustav III, (1746-1792).
Swedish. Reigned 1771-1792. Son of King
Adolf Fredrik and Queen Lovisa Ulrika,
brother of Sofia Albertina and Karl
XIII. Correspondent of Linnaeus.
], the Board had tabled the matter until the King’s decision is known.

It is silent in the world of learning. Linnaeus has had only a few letters from England.

There is much talk in Uppsala about the distillation of spirits after the latest limitation.

Also, there is a fear of a war, but only those in Stockholm know what is true.

Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] sends her greetings. She is in bed with hysterics.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von Linnés arkiv). [1]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1911), vol. I:5, p. 237   p.237.