Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5210 • Anders Johan Lexell to Carl Linnaeus, 19 April 1776 n.s.
Dated 8/19 April 1776. Sent from St Petersburg (Russia) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater
och Riddare

Utaf de Guld Medailler som blefwo slagne wid Freds Festen i Moscau, har det behagat Hennes Majestät Keiserinnan, at til åtta af Wettenskaps Academiens utrikes ledamöter, låta tildela et Exemplar, och som Herr Archiatern ibland dessa åtta äger et så wälförtient rum, får jag nu den äran, at underrätta Herr Archiatern der om. Jag hoppas att wår nu warande Director Cammarjunkaren Domaschnev, med det första sielf lär skrifwa Herr Archiatern til, och äfwen då öfwersända Medaillen. De öfriga siu, som fått denna Medaille, äro, H[err]ar Grim, Diderot, Voltaire, d’Alembert, Formey, Bernouilli och Sanchez. Utaf inrikes Ledamöter hafwa ei flere än twänne nemligen H[err] Euler den äldre och Müller, fått samma Medaille, ty Etats rådet Rytschow hwilken som Academicus fått den samma, är ei wärkelig Medlem af Academien utan endast dess Correspondent.

Det är föga nytt, som jag uti Historia Naturali nu kan hafwa äran at berätta, utom det at Prof[essor] Pallas nu är färdig med tredie delen af sin Rese beskrifning, samt at Prof[essor] Gueldenstaedt åtagit sig at utgifwa en fierde del af Gmelins Resa. Samma Prof[essor] har ock nyligen til Handlingarna ingifwit en beskrifning öfwer diuret Schakal, hwilket hämtades hit lefwande ifrån Astrakan. Uti samma beskrifning wil han bewisa, at detta diur, är stammen til hela hundslägtet. Generalen Colom som hitkommit ifrån Siberien har hämtat med sig der ifrån en lefwande Capra Ammon, men om den ock lefwande framkommit, har jag ei ännu kunnat erfara.

Med diupaste wördnad har jag den äran at framhärda
Wälborne Herr Archiaterns
Ödmiukaste Tienare
A[nders] Lexell

Petersburg d[en] 8/19 April[is] 1776

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 156). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. "Om natural historiens tilstånd i Ryssland" (2005), p. 37-38 .