Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5242 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [15 July 1773] n.s.
Dated Undated, but written in the Summer of 1773. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Min Herre.

H[err] Marins rön om ödlan duger intet. Han beskrifwer allenast en Larvam Lacertae.

Mycken tack för, det jag får se ängelska acterne.

Hwar hälst Banks &c. resebeskrifningar stanna, hoppas jag doch få ögna dem.

från Petersburg har jag hört att flere beskrifningar af Gmelin, Pallas &c. skola utkommit på tyska, äller åtminstone wara under trycket.

Ter vale.
C[arl] Linne.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. contemporary copy (KVA, Bergius, XVII, 293). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 348-349   p.348  p.349.