Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5326 • Ulrik Scheffer to Carl Linnaeus, [15 July 1760] n.s.
Dated Undated, but presumably written early in Summer 1760, see L4418. Sent from Paris (France) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiator och professor samt
riddare af k[ong]l[ig] nordstierns orden.

Med största nöje påminner jag mig den forna Wänskap H[err] Archiatorns mig betygat och med samma tänkesätt skattar jag för en lycka at kunna wara Herr Archiatorn härstädes til nogon tienst. Herr Archiatorns bref rörande Brissons wärck hade aldrig kunnat komma mig mera apropos til hands än nu då Gref Bonde just är på hemresan stadd, och han således kunnat åtaga sig densammes öfwerförande til Swerige. Detta Brissons wärck om foglar kommer att bestå af 4 Volumer in quarto. Deraf är twenne thomer redan utkomne och af den är Gref Bonde bärare. De andre twenne lära om en månad eller 6 weckor likaledes utkomma då jag äfwen skall söka et tilfälle för at kunna dem likaledes till herr Archiatern öfwerstyra. Igenom Subscription kostar hela detta wärck 121 [symbol] 4 s[ilfwer]. Och ehuru jag ingen Subscription tagit har en bokhandlare dock med hwilcken jag är känd cederat mig ett exemplar för samma pris som Subscriptionen är. Om Herr Archiatern derföre täcktes tilsända mig en wexel af ofwan[ämn]d[a] 121 [symbol] 4 S[---] så wore hela wärket betalt, och de andra twå Volymer skola så snart nogonsin möjeligit är blifwa öfwerstyrda.

Med mycken tilgifwenhet har jag den ähran at wara.
Välborne Herr Archiaterns och Riddarens ödmiuke tienare
Ulr[ik] Scheffer.

upSUMMARY

Ulrik SchefferScheffer, Ulrik (1716-1799).
Swedish. Count, army officer, diplomat
and politician. Brother of Carl Fredrik
Scheffer. Correspondent of Linnaeus.
is pleased to remember his earlier friendship with Linnaeus and is glad to be able to serve Linnaeus. Linnaeusís letter [this letter has not come down to us] about Mathurin Jacques BrissonísBrisson, Mathurin Jacques
(1723-1806). French. Physicist and
geologist, professor in Paris.
work [Scheffer refers to OrnithologiaBrisson, Mathurin Jacques
Ornithologia, sive synopsis methodica
sistens avium divisionem in ordines,
sectiones, genera, species, ipsarumque
varietates, etc. (Ornithologie, ou
Méthode contenant la division des
oiseaux en ordres, etc.)
6 vol. (
Paris 1760).
] had arrived at a good time, since Count Bonde [presumably Carl BondeBonde, Carl (1741-1796).
Swedish. Councillor, Marshal of the
Realm. Son of Gustaf and Viveca Bonde.
], was just leaving for Sweden, and he was willing to take the work to Sweden. Brissonís work on birds [Ornithologia] will be four volumes in quarto format, and two of them have already appeared. Bonde is taking these two. When the remaining two are finished in about a month or in six weeks, Scheffer will find another suitable way of getting them to Linnaeus. The work costs 121 daler and 4 silver coins in subscription. Scheffer has not subscribed, but a bookseller has let him have a copy for this price, and Scheffer asks Linnaeus to send him a remittance of this sum as payment for the whole work.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIII, 235-236). [1] [2] [3]