Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5336 • Daniel Solander to Carl Linnaeus, 31 October 1760 n.s.
Dated . Sent from London (Great Britain) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

[a][a] : MS1 [addded on the "letter
envelope" of a letter, presumably
the letter dated 31 October 1760,
L2801
]
Hos nådiga Frun, Mamsellerne [och][b][b] : MS1 [manuscript damaged;
inserted readings have been taken from
ED1
].
H[err] Carl Linnaeus täkkes Herr Archiatern förmäla min hjärteliga och ödmjuka hälsning. Jag skulle önskat at De varit här sistledne Söndag, då den nya Konungen proclamerades; det skedde med mycken Ängelsk ståt, som i anseende til sin ordenteliga oordning är märkvärdig nog. Knapt skulle någon föreställa sig at en så otalig myckenhet af fålk kunde finnas på ett ställe, som man då fick se, jag vågar säga med Ängelska Avis skrifvaren at efterslängen eller medföljet af Pöbel och annat folk efter Processionen bestod af mer än en Million mänskjor. Det var vist at när Procession gått fram fölgde en ström af fålkhufvuden som varade hela par timmarne, ty så tätt intogo de hela gatorne at man ifrån husen endast kunde se hufvuden. M[iste]r Webb, /:en af H[err] Ellis’s förnämsta Gynnare, en Ledamot af Parlamentet:/ har varit så gratieux och redan skaffat mig Tiquett at få se begrafningen, som sker i nästa vekka. H[err] Ellis, Spalding, Warner, Miller, Alchorne och Hudson förmäla sin vördnad, äfven H[err] D[octo]r Ribe; at H[err] Berch är afrest til Frankrike har jag tilförne omnämnt, men huru långt han kommit vet man ei, ty här sägs at somlige af Pacquetbåtarne fått order löpa ut från Harvich, men strax löpa in i någon ängelsk hamn; och det för den orsaken at ingen skal få någon utförlig underrättelse om den stora utrustningen som sker från Portsmouth, en oändlig hop Manskap och Canoner ha gått härifrån dit ner, men somliga gissa at det är bara skräpp skått. Här sker nu för kronans räkning en subscription eller rättare et Lån af 12 millioner pound St[erlin]g, och det til Subsidier för krigets utförande. Sådane stora summor dra en hel hop Contant mynt ur landet, så at Silfvermynt är nu en raritet i London, ty den myntsorten är den som mäst föres öfver til Hanover.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, XIV, 149). [1] [2]

upEDITIONS

1. Collected correspondence (1995), p. 151-152 .

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [addded on the "letter envelope" of a letter, presumably the letter dated 31 October 1760, L2801]
b.
MS1 [manuscript damaged; inserted readings have been taken from ED1].