Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5384 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 13 January 1760 n.s.
Dated 13 Januarii 1760. Sent from Alingsås (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare af Kongl[iga]
Nordstjerne Orden

Nu på stunden kom jag hem från en liten resa på landet, så att Jag efter vanligheten har kårt om tid och hinner ej tillfyllest besvara H[err] Archiaterns påminnelser i Brefvet till H[err] Logie, men med nästa Post skall Jag säkert sända min skuld för exemplarerne af Burmans Fasciculae.

Straxt vid min nedkomst hit berättade Jag tillståndet af den grå Papegojan sådant som jag hört det af andra, men sjelf har jag ännu ej haft tid att resa till Gräfsnäs ej eller har årstiden sedan min hemkomst efter mitt tycke varit tjenlig till hennes upsändande, hvarföre jag ej derom gort någon anstalt. Ännu vet Jag ej annat än att hon lefver men skal dock derom göra mig vissare underrättad.

Conchilier har Jag låfvat och det voro största skam af mig, att ej hålla det, i synnerhet emot H[err] Archiatern, hvilken Jag är mer skyldig än Jag någonsin med ord eller gärning kan afbörda. Omöjeligen hinner Jag sjelf genomgå våra Snäckor, utan Jag har lämnat dem till Doctor Fagraeus, att efter min bårtresa uttaga och sända H[err] Archiatern så väl de begärte som nya, om de än voro makalösa. Fogeln (Diomedea demersa) skall ock följa med till låns, men den törs Jag ej gifva bårt för min Gifvares skuld.

Jag börjar nu tvifla om vår Viverra är Ichneumon eller ej. Intet annat än färgen strider mot Hasselquists description. Tänderne har Jag ännu ej kunnat få se för bristande bättre bekantskap, ej eller posteriora i anseende till sexus och om där fins någon folliculus. Han gifver ingen lukt ifrån sig. Bites grymt då han blir arg. Han bet i hjäl en stor hund på Skeppet. Går på hälarne och altid som han skulle smyga sig. Äter gärna Rätter och häldre rått än kokat kött. Går ikring som Hunden när han skall lägga sig. Ligger mäst om dagarna män vakar om nätterne. På Skeppet kallades han Javanisk katt.

För H[err] Archiaterns Gunstiga och hederliga testimonium tackar Jag ödmjukast, önskandes mig tillfälle att visa åtminstone min vilja att vara sådan som det lyder ehuru Jag aldrig förmår det.

Af Spanska Ministern har Jag jemte recommendations brefver äfven fått H[err] Archiaterns Pacquet till Premier Ministern de Vall att frambringa, hvilket sker med nöje.

Skeppen ligga än infrusne och sågningen hindras af den starka kölden, som än continuerar, så att Jag knapt före 14 dagar härefter kommer ut.

Jag framhärdar ouphörl[ige]n
Wälborne H[err] Archiaterns och Riddarens
Ödmjukaste tjenare
Clas Alströmer

Alingsås d[en] 13 Januarii
1760.

Kongl. Majts
Trotjenare och Archiater
samt Riddare af Kongl[iga] Nordstjerne Orden Wälborne
Herr Carl Linnaeus
i Upsala

upSUMMARY

Being as usual pressed for time, Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
could not respond in full to Linnaeus’s reminder to Fredrik LogieLogie, Fredrik (1739-1785).
Swedish. Studied under Linnaeus in
Uppsala. Army officer. Forwarded to
Linnaeus the natural history specimens
sent by his brother Alexander from
Algier. Correspondent of Linnaeus.
but will settle his debt for Johannes Burman’sBurman, Johannes (1707-1779).
Dutch. Botanist, professor of medicine
in Amsterdam. Close friend of Linnaeus.
Correspondent of Linnaeus.
fasciculae [Alströmer refers presumably to Burman’s editing of Charles Plumier’sPlumier, Charles (1646-1704).
French. Botanist, travelled in Central
America and the Carribean. Linnaeus
generally approved of the descriptions
in his richly illustrated botanical
works.
, Plantarum Americanarum fasciculus primus[-decimus]Plumier, Charles Plantarum
Americanarum fasciculus primus[-decimus]
continens plantas, quas olim C.
Plumierius [...] detexit, eruitque,
atque in insulis Antillis ipse depinxit.
Has primum in lucem edidit, concinnis
descriptionibus & observationibus,
aeneisque tabulis illustravit J.
Burmannus
(Amsterdam 1755-1760).
].

As to the grey parrot at Gräfsnäs that he has not seen and the reported condition of which he had related, he has done nothing in view of the season towards sending it up [presumably to Uppsala]; not knowing whether it is alive, he will try to inform himself of its state.

Having promised the Conchilia but lacking time to scrutinize these snails, he has left them, in anticipation of his travels, to Jonas Theodor FagraeusFagraeus, Jonas Theodor
(1729-1797). Swedish. Physician at
Alingsås. Correspondent of
Linnaeus.
, who will send Linnaeus those he has asked for and those that are novel. He will send as a loan, but dare not give away, the Diomedea demersa.

He has begun to doubt whether his Viverra is an ichneumon, for only its colouring does not accord with Fredrik Hasselquist’sHasselquist, Fredrik
(1722-1752). Swedish. Physician and
naturalist, explorer. Studied under
Linnaeus and Lars Roberg 1741-1749. Went
to Egypt, Syria, Palestine, Cyprus,
Rhodes and the island of Chios. Died
near Smyrna. Son of Magnus and Helena
Maria Hasselquist, brother of Andreas
Hasselquist. Correspondent of Linnaeus.
description. He has lacked opportunity to examine its teeth or, to determine its sex, its posterior. It is odourless; bites when irritated; treads on its heels; eats rats; prefers raw to boiled meat, curls up to sleep like a dog; sleeps mostly at day and is awake at night. On board ship it was called a Java cat.

He thanks Linnaeus for the testimonial [Linnaeus to Claes Alströmer, 12 December 1759Letter L2635].

Having received Linnaeus’s package from the Spanish Minister, Alströmer will be pleased to present it to the Prime Minister de Vals [Ricardo WallWall, Ricardo (1694-1777).
Irish. Cavalry officer, diplomat and
minister, who became Chief Minister in
Spain.
].

The ship being now icebound, he does not expect to sail within fourteen days.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 5-56). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 17-18   p.17  p.18.