Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5386 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 2 July 1762 n.s.
Dated 2 Julii 1762. Sent from Firenze (Italia) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Florens d[en] 2 Julii 1762

Wälborne Herr Archiater och Riddare

Sist hade Jag den äran H[err] Arch[iater]n tillskrifva under d 31 Maji.

Valisneriaa specimina har Jag sedermera haft tillfälle att samla till myckenhet, och eftersom Jag ej kunnat finna henne häromkring Florens gorde jag en resa nästan endast för hennes skuld, till Pisa. Den därvarande Botan[icae] Prof[essor] Tilli så väl som Trägårdsmästaren gofvo mig slätt hopp och sade sig sökt henne med mycken möda utan att finna. Men Jag vet ej hvar de haft ögonen ty i diken ett litet stycke från staden och sedan utmed hela vägen till Warma baden är ingen ört allmännare. Jag hade ett oändeligit nöje att se denna underliga plantan och med Cuff’s Microscop examinera dess partes fructificationis. En Doctor Cocchi härifrån Florens mycket quick och liknande sin berömvärde far, var där och gorde ritningen, som Jag skall skicka. Partes fructific[ationis] äro väl ritade hos Michelius men bladen ej, de äro mycket längre, ej så ludne, ej eller så brede emot spetsen. Som Michelius var okunnog om Sexus plant[arum] och rätta denominatio partium fructific. så behöfver termerne ombytas i dess beskrif[ning]. Hvad han kallar tres bifidas partes floris el[le]r petala 3 är Stigma tripartitum. Dess Vaginula cylindracea är Spatha. Dess tria alba nuka & complanata capillamenta äro Petala. Bäst är att Jag explicerar Michelii figur. A. A. A. är Stigma tripartitum calyce paulo altius; laciniis ovalibus extremitatibus versus medium fissis, supra convexis hirsutis, subtus versus basin filamentulo subulato brevissimo B B. C är Spatha. D. D. D. är Calyx tripartitus. E är Germen cylindricum inferum. F. pericarpium har Jag ej sett ty hon hade nyss begynt blomma. H. Scapus spiralis. Dess ändamål lär vara att altid hålla honblomman flytande antingen vatnet är grundt eller djupt. Jag påminner mig ej hos hvilken Author Jag läst att honblomman medelst Scapus spiralis efter foecundationen drages ned till båtten men det lärer snarare vara inbilning än observation ty Jag har sett många blommor redan fecunderade och visnade men likväl flytande. I I I och K K. är Corolla petalis tribus linearibus truncatis angustissimis calyce breviora. L. Flos masculus är aldeles sådan med 2 stamina och Corolla tripartita, men så liten att hon med ögonen knapt ses utan behöfves ett Microscop som förstorar mycket. De flyta på vatnet och likna ett fint hvitt skum som Jag aldrig tagit för blommor om Jag ej haft Michelii anledning ej eller är någon af botanicis här som sett det utan Jag kom af händelse och liten misstanka att taga up det. M är Spadix florifer compressus och den andre M är defloratus. N och O äro Spathae som Jag endast sett bivalvis. P är Hanblomman tagen utur vattnet då Corolla drager sig tillbaka. Q äro flytande hanblommor men de flyta flocktals och närmare till hvarandre. Jag har sjelf i min cammare i en vattenskål sett huru Spatha Masculina först öpnar sig i spetsen och sedan småningom utföres samt huru efterhand blommorne låsna från Spadix och flyta up. Så snart de röra luften öpna de sig med mycken hastighet, ty under vatnet äro de tillslutne pyriformes, men visa då straxt corolla och stamina i naturlig stälning. Pollen är perfecte globulare. Jag har funnit åtskillige flores foeminei som haft Masculi fästade vid stigma. Denna örten växer ganska lätt och fort. Jag har gifvit commission till Doctor Cocchi att deraf samla frön. Han och Hon stånden finnas merendels fläcktals hvar för sig af ordsak att de slå ut många stolones. Roten är ganska smal och kårt ej som Michelii ritning. Stylus är nästan så tjock som scapus. Blommorne äro till storlek endast ¼ el[le]r 1/5 af ritningen hos Michelius. Bladen äro ganska tunna mot spetsen finsågade, in aqua stricta perpendicularia in supereficie aquae horizontalia natantia. Scapus, Spadix och spatha Maris visna snart, efter defloration.

Gentiana perfoliata varierar här ständigt från 5 till 10 petala och lika många stamina.

Johannes Strange Anglus in Universitate Cantabrigiensi A: M: Academiae Botanicae Florentinae Socius, är en älskare af Natural historien som rest här i Italien flere år. Han är i synnerhet Mineralogus och har gort sköna samlingar äfven af Petrificater. Toscana har han i synnerhet undersökt dess strata montium och ärnar deröfver gifva en beskrifning med cartor och ritningar på nye petrificater och tillika sina tankar om bergens formering. Han är en speculativ solid och arbetsam man och vördar mycket H[err] Archiatern. Han sade sig vilja tillskrifva H[err] Arch[iater]n och gifva en plan af sitt värk och visade mycken hog att blifva ledamot af någon svensk Wettenskaps Societet e[xempli] gr[atia] Upsala’s, hvartill han bad mig recommendera honom hos H[err] Archiat[er]n. Han är en välmående man som reser på egen bekåstnad. Några Kopparstycken af sitt värk har han redan gifvit mig att skicka till H[err] Archiat[er]n.

Diospyros Lotus har Jag sett 3 trän i Horto Pisano i blomma men de voro alle Hermaphroditi och gåfvo mogne frön som sågs af plantor som till myckenhet vuxit up under träden Innelykt följa några frön.

Lepidium perfoliatum mins Jag mig ej sett i Upsala trägård, hvarför Jag nu skickar någre frön.

Acaciae? spec. Julimbrissim dicta från constantinopel är ett träd som Jag ej kunnat få se i blomma. Dess frön följa.

Om få dagar reser Jag härifrån till Bologna, Padua och Venezia. Om H[err] Arch[iatern] vill hedra mig mäd något bref så sker det bäst på Paris und[er] Couvert till H. H[err]ar Tourton & Baur som veta hvart hän det bör skickas.

Jag har ej kunnat neka att till afskickning emottaga inneliggande bref af en Gref Lynar från Dannemark som är här. Skulle H[err] Schreber vara bårtresd så täckes H[err] Arch[iater]n skicka honom det.

Min vördnad till Frun, hälsning till H[err] Carl och alla vänner från den som med beständigaste vördnad och tillgifvenhet framhärdar

Wälbome H[err] Archi[iater]ns och Ridd[aren]s
Ödmjukaste tjenare
Clas Alströmer

upSUMMARY

Linnaeus’s last letter to Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
was dated 31 May [1762; this letter has not come down to us].

Since then Alströmer has gathered Valisneriae specimina in quantity. He had to go to Pisa only to collect Valisneriae. Giovanni Lorenzo TilliTilli, Giovanni Lorenzo
Italian. Keeper of the Botanical garden
in Pisa.
as well as the Gardener in Pisa gave Alströmer little hope as they had been looking for it without finding any. However, in the ditches along the way to the hot baths no herb was more common. Alströmer used Cuff’s microscope [named after John CuffCuff, John (1708-1792).
British. Maker of spectacles and
microscopes in London.
] to examine its partes fructificationis. Raimondo CocchiCocchi, Raimondo Italian.
Professor of anatomy and surgery,
Florence. Son of Antonio Cocchi.
from Florence, very clever and much alike his famous father [Antonio CocchiCocchi, Antonio (1695-1758).
Italian. Professor of anatomy and
physiology, Florence. Author of
philological works. Father of Raimondo
Cocchi.
], made a drawing that will be sent to Linnaeus. Partes fructific[ationis] are well depicted by Pietro Antonio MicheliMicheli, Pietro Antonio
(1679-1737). Italian. Botanist, curator
of the botanical garden of Florence.
Before Linnaeus the leading authority on
cryptogames.
[Alströmer refers to an illustration in the Catalogus plantarumMicheli, Pietro Antonio
Catalogus plantarum horti caesarei
Florentini opus postumum, iussu
societatis botanicae editum,
continuatum, et ipsius horti historia
locupletatum ab Io. Targioni
Tozzettio
(Florence 1748).
] but not the petals; they are much longer, not so hirsute, nor so broad at the tip. Alströmer gives a detailed description of the illustration and discusses its qualities.

Alströmer mentions John StrangeStrange, John (1732-1799).
British. Diplomat, author of many works
within different fields, such as
geologi, mineralogy, paleontology,
zoology. Correspondent of Linnaeus.
from the University of Cambridge and a member of the Botanical Society of Florence [Società Botanica FiorentinaSocietà Botanica Fiorentina,
The Botanical Society of Florence

Italian. The first botanical society in
Europe, founded in 1716 by Pier Antonio
Micheli. Merged in 1783 with the
Accademia dei Georgofili, the first
agricultural academy in Europe, founded
in 1753.
], who is, at his own expense, travelling in Italy. He is a naturalist particularly interested in mineralogy. He wants to get in contact with Linnaeus and if possible become a member of a Swedish scientific society, for example the Royal Society of Sciences at Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
] [at the time of this letter from Alströmer, Strange had already written to Linnaeus, Strange to Linnaeus, 2 June 1762Letter L3924].

Alströmer has seen 3 Diospyros Lotus trees in the botanical garden in Pisa. They were all Hermaphroditi. Seeds are enclosed.

He also sends seeds from Lepidium perfoliatum which he has not seen in the Uppsala University Botanical garden.

Acaciae spec. Julimbrissim dicta from Constantinople is a tree which Alströmer has not yet seen blooming, and therefore he sends some seeds.

Alströmer plans to proceed to Bologna, Padua and Venezia. Letters can be sent to Tourton & BaurTourton & Baur, French.
Clas Alströmer’s banker, Paris.
, Paris.

He also encloses a letter to Johann Christian Daniel von SchreberSchreber, Johann Christian Daniel von
(1737-1810). German. Physician
and botanist. Became doctor of medicine
at Uppsala under Linnaeus in 1760.
Professor of botany and director of the
botanical garden of Erlangen.
Correspondent of Linnaeus.
from Rochus Friederich LynarLynar, Rochus Friederich
(1708-1781). Danish. Diplomat, Danish
minister in Stockholm 1735-1740.
.

Alströmer concludes by sending his greeting s to Linnaeus’s wife [Sara Elisabet MoraeaMoraea, Sara Elisabet
(1716-1806). Swedish. Linnaeus’s wife.
Daughter of Johan Moraeus and Elisabet
Hansdotter Moraea. Mother of Carl
Linnaeus the Younger and of Elisabeth
Christina, Louisa, Sara Christina and
Sophia Linnaea.
] and to Carl [Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his father’s lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeus’s
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
] and all his friends.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 89-90). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 58-60   p.58  p.59  p.60.