Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5387 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 10 July 1762 n.s.
Dated 10 Julii 1762. Sent from Firenze (Italia) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Florens d[en] 10 Julii 1762.

Wälborne H[err] Archiatern och Riddare.

Mitt sista var af d[en] 2 dennas. Jag har på lång tid ej fått fägna mig af något H[err] Arch[ia]t[ern]s bref, hvarefter Jag nu högel[ige]n längtar. Innelykt skickar Jag några frön. En del torde hända redan finnas i trägården men en del äro där ej förr. Att här iterera namnen är onyttigt.

Här i Florens har Jag haft mycket nöje, alla hafva för H[err] Arch[iatern]s skuld visat mig mycken höflighet. En Doctor vid namn Antonio Durazzini är ännu ej stark Botanicus, men arbetar med mycken hog, gamle methoderne förstår han väl. Manetti är ock arbetsam. En Doctor Guadagni Physices Lector i Pisa, är en ganska quick man och blir god Botanicus så snart han får H[err] Archiat[ern]s värk. Jag har förmått att göra alla käre i H[err] Arch[ia]t[erns] System i stället för att det de första dagarne mycket criticerades ty de förstodo det ej. Nu längta alla högel[igen]n att få sista Edition så väl af System som Species och alle tomerne af Amoenitates. Salvius borde skicka till Livorno af alla H[err] Arch[iatern]s arbeten för att kringdela i Italien. Alla längta att hafva dem. Jag recommenderar å nyo samma Ängelsman som i mitt sista neml[ige]n M[iste]r Strange. Han är nu på landet i sina arbeten. Har tillskrifvit mig och offererat sig att här i Italien tjena Svenska Academierne i hvad de behaga committera honom. Jag skulle ej recommendera honom om Jag ej viste honom vara en förtjent man, hvilket han snart skall visa med sine arbeten.

Manetti har Jag märkt skulle gärna vela hafva ett Genus efter sitt namn och det skulle upmuntra honom mycket. 2ne Botanici hafva redan gort det men begge ofulkomligt och som de ej äro så accrediterade som H[err] Arch[iate]rn så lärer ej heller deras denomination blifva så allmänt adopterad hos andre Botanici. Ludvig uti sina Definitiones Generum Plantar har fördelt H[err] Arch[iatern]s Lycopodium uti så många genera som Dillenius neml[ige]n Lycopodium, Selaginoides, Lycopodioides och Selago han har således på H[err] Arch[iatern]s Genus Selago uti Didyn[amia] Angiosp[ermia] måst sättja ett annat namn, neml[ige]n Manettia. M[onsieu]r Roque som rest i AEgypten har äfven nemt honom och dedicerat en ört men det var den samma, som H[err] Arch[iate]rn redan kallat Reaumuria. Jag har jemnfört hans Caracter med H[err] Arch[iater]ns på Reaumuria och finner dem vara de samma. Månne Roque velat dedicera samma ört till 2ne, emedan Jag ser att H[err] Arch[iate]rn i ett sitt bref till mig ber mig berätta honom att Reaumuria (Pocketiae) skulle snart blomma. Denna Roque är nu i Frankriket. Här talas illa om och dess upförande i AEgypten mot Donati med hvilken han rest men blifvit återkallad. Det skulle fägna mig mycket, om H[err] Arch[iate]rn hade något nytt Genus att dedicera till Manetti, han förtjenar det och skulle deraf mycket upmuntras.

framhärdar
H[err] Arch[iatern]s
Ödmjukaste tjenare
Clas Alströmer

I morgon reser Jag till Bologna och Venedig, sedan till Turin och Paris

upSUMMARY

Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
opens his letter by mentioning that he has not heard anything from Linnaeus for a long time and that he is longing for a letter. He encloses some seeds, some of which might be in the garden [Uppsala University Botanical Garden] already, but some are definitely not. There is no idea to cite their names again in the letter.

Because of Linnaeus’s reputation, he has been received with great politeness. He has met with a number of scientists and mentions particularly Antonio DurazziniDurazzini, Antonio Italian.
Botanist.
, a botanist, not yet diligent enough, but works with great ambition, the old methods he understands well. Xaverio (Saverio) ManettiManetti, Xaverio (Saverio)
(1723-1785). Italian. Physician,
professor of botany at Florence.
Correspondent of Linnaeus.
. GuadagniGuadagni, Italian. Lector
physices, Pisa.
is in Pisa will be a good botanist, as soon as he receives Linnaeus’’s works. Alströmer has succeeded in making Linnaeus’s system liked and understandable, at first it was much criticized, because they didn’t understand it. Now everybody wants to have the latest ddition of Systema naturae [Alströmer refers to the Systema naturae, 10th editionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
; the 10th edition was published in two volumes, “Animalia” 1758 and “Vegetabilia” 1759. The third volume, “Mineralia” was never published ] as well as Species plantarum [the second edition was published in 1762, Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum
(Stockholm 1762-1763).
Soulsby no. 500.
] and all the volumes of Amoenitates academicaeLinnaeus, Carl Amoenitates
academicae
, I-X (Stockholm
1749-1790). Soulsby no. 1280.
. Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
ought to send all Linnaeus’s publications to Livorno for distribution to all parts of Italy. Everyone wants to have them. He also mentions John StrangeStrange, John (1732-1799).
British. Diplomat, author of many works
within different fields, such as
geologi, mineralogy, paleontology,
zoology. Correspondent of Linnaeus.
, who offers to be of service to the Swedish Academies [the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
, the Royal Society of Sciences at Uppsala [Kungliga Vetenskaps-Societeten i UppsalaKungliga Vetenskaps-Societeten i
Uppsala,
Swedish. The Royal
Society of Sciences at Uppsala was
founded in 1728.
] ].

Manetti wants to have a genus named after him. In his Definitiones plantarum in usum auditorumLudwig, Christian Gottlieb
Definitiones plantarum in usum
auditorum
(Leipzig 1737).
has Christian Gottlieb LudwigLudwig, Christian Gottlieb
(1709-1773). German. Physician.
Professor of medicine in Leipzig. One of
Linnaeus’s early opponents.
Correspondent of Linnaeus.
divided Linnaeus’s Lycopodium into as many genera as Johann Jacob DilleniusDillenius, Johann Jacob
(1684-1747). German/British. Studied at
Giessen. Sherardian professor of botany
at Oxford. Correspondent of Linnaeus.
, i.e., Lycopodium,Selaginoides, Lycopodioides and Selago; consequently he has been forced to give Linnaeus’s Genus Selago in Didyn. Angiosp. Another name, Manettia. Roque [Alströmer means Bartolomo Giambattista RoncoRonco, Bartolomo Giambattista
Italian.
], who has travelled in Egypt, has also mentioned Manetti and dedicated a herb to him, which Linnaeus has already called Reaumuria. Ronco is now in France. In Italy, people speak ill of him and his behaviour in Egypt with Vitaliano DonatiDonati, Vitaliano (1713-1763).
Italian. Professor of natural history,
Turin. Travelled in the Balkans and in
the Orient. Correspondent of Linnaeus.
. It would please Alströmer very much if Linnaeus had a new genus to dedicate to Manetti, who deserves it and would be much encouraged.

P.S. Alströmer will tomorrow proceed to Bologna and Venice and then to Turin and Paris.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 91). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 61-62   p.61  p.62.