Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Administrator has been automatically advised.

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5388 • Clas Alströmer to Carl Linnaeus, 30 January 1763 n.s.
Dated 30 Januarii 1763. Sent from Paris (France) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Paris d[en] 30 Januarii 1763

Wälborne Herr Archiater och Riddare

Blygsel att hafva felat i hvad jag är H[err] A[rchiate]rn skyldig har gort att Jag förvärrat mitt brått med ännu längre uteblifvande. Äntel[ige]n finner jag vara bättre skrifva sent än aldrig. Ursäkter tjena till intet. Jag har gort illa men ber om förlåtelse.

Härjemte skickar Jag ett gammalt mitt egit bref som Jag begynte skrifva i Venezia, fortsatte i Verona och ärnade afsända från Milano. Men en förskräckelig tidning mötte mig där, hvilken dock då jag kom till Torino blef till min fägnad osann då H[err] Arch[iate]rns egenhändiga bref glädde mig med försäkran om H[err] A[rchiate]rns för mig och många dyrbare och kära lif och välmåga.

I Milano råkade Jag den unga Vandelli som för sin quickhet och flit har många afvundsmän hvilka han dock på visst sätt sig sielf ådragit ty han har för god tanka om sig sjelf och antastar nog dierft dem han borde vörda, bland andre Haller. Han har hela förleden sommar uppehållit sig i Alperne att samla örter och frön, hvaraf han låfvat gifva H[err] Archiatern del.

I Torino är Allioni en braf och arbetsam man. Jag såg där en vacker ört neml[ige]n Moluccella spinosa & fruticosa som ej gaf frön. Han skickade med mig ett pacquet med örter och någre frön för H[err] Arch[iate]rn, hvilka Jag jemte några andre frön för en vecka sedan skickat härifrån med en resande till Hamburg under adress till Svenska PostCommissarien därstädes P. Alström, hvilken jag i dag tillskrifver att skicka dem till H[err] Arch[iate]rn med första lägenhet och om den ej finnes åtminstone fröpacquetet med Posten under Upsala Wettenskaps Societets adress på det att det ej må komma för sent.

1 Geneve så väl som i Lion har Jag äfven funnit någre Botanici, H[err] Arch[iater]n nog tillgifne, och jag har sökt engagera dem att skicka af sine samlingar.

Här i Paris äro Naturalisterne månge men få dugelige. Det är nu a la mode att hafva Natural samlingar. Jag har dock haft stort nöje af dem som förtiena namnet.

Bernard Jussieu är visserligen en man af stor merit, och bättre känd af H[err] A[rchiate]rn än jag kan beskrifva. Han har ock mycken vördnad och kärlek för H[err] A[rchiate]rn och har varit förnämsta driffiaedern att H[err] A[rchiate]rn blifvit Ledamot af Wettenskaps Academien, hvilket hiertel[ige]n fägnat mig och jag gratulerar dertill. Sauvages och Gouan estimerar han ej mycket. Dess bror Joseph som varit så länge i America trodde han skulle snart komma hem och mente honom redan vara i Havana, men fruktar nu att Spaniorerne ej vilja släppa honom ty han är deras Läkedoms Gud och för dem rarare än Hipocrates i sin tid. Bernard har satt mig i förundran från första stunden Jag såg honom och talte med honom. Dess minne är utan like, och dess kundskaper vidsträckte. Han ville gärna hafva H[err] Arch[iate]rns Method mer naturlig och påstår att hvarken numerus figura el[le]r proportio partium fructificationum kunna göra goda caracteres ordinum naturalium utan ensamt situs. Han approberar mycket Adansons arbeten som bor mitt emot honom och de äro ofta tillsamman. Jag såg hos Jussieu ett bref från Forskål skrifvit den 20 sistledne December i Cairo och således ganska färskt. Han säger sig skickat honom ett pacquet med frön.

Adanson är en ganska arbetsam man. Han håller på att skrifva ett nytt systema naturale plantarum, som redan är trykt men brister endast förtalet. Det är på fransyska. Han vill retablera de gamle grekiske och Latinske authorers namn och tror sig visst veta hvilka Örter de dermed ment. Han tror sig bäst utfunnit ordines naturales men att derpå gifva goda definitioner tycker jag att han bryr sig ej mycket om men fordrar att den som begynner lära Botaniken bör först känna Gräs, Kål, Örter, Måssa, någon Syngenesist m. m. eller någon ört af hvar ordo Naturalis. En dess idée gillar jag nog som är att totum bör constituera caracter genericus och ej en ensam caracter essentialis den han tror ej skulle fmnas om alla örter voro kände. Derför skrifver han sina Caracteres Generici i Columner där hvar pars fructificationis har sin för att med lätthet se Generum likhet och åtskilnad. Radix filia caulis &c a gå äfven in i dess Caracteres.

Buffon arbetar mycket i synnerhet med Mammalia. Han tror att vi ej hafva mer än några 20 originaire species Quadrupedum och att de månge variationer komma af Climat, blandning &c likhet och åtskilnad. Radix filia caulis &ca . Han har låtit Bock springa med tacka och deras afvel har äfven aflat af sig. Men Bagge med Get säger han går ej an. Jag mins dock ej rätt. Jag tror det var tvärt om.

Jag måste sluta ty Påsten skyndar och skall skrifva mer härnäst. Första Tornen af Species Plantarum har Jag sett hos Jussieu. Jag tackar för den Hedern H[err] Arch[iate]rn där gort mig. Jag tror att de 3 species Alstroemeriae äro verkel[ige]n samma genus.

Duhamel hälsar mycketNo entry found for note [a] in L5388.. Han beklagar sig att ej få bref af H[err] Arch[iate]rn och få veta om de Böcker han skickat framkommit.

Det är otvilaktigt Elefants tänder som finnes i Toscana. Jag mins ej om Jag förr skrifvit at Johannes Targioni Tozzetti i Florens bett mig skrifva till H[err] Arch[iate]rn och fråga hvilka Tomer H[err] Arch[iate]rn fått af dess Resa så snart H[err] A[rchiate]rn låter honom veta det så låfvar han skicka de öfrige.

Till slut lämnar Jag dem beklageliga tidningen att jag måste hem för Sterbhus affairers skuld. I slutet af Maji måste Jag vara hemma och måste således afbryta min resa till England och Holland den Jag dock hoppas få företaga en annan gång. Min största fägnad vid hemkomsten skall vara att ännu en gång få se H[err] Arch[iate]rn. På Hamburg till PostCommissarien Alström kan Jag vänta svar om 1 par månader.

Jag har den äran framhärda
H[err] Archiaterns och R[idda]r[e]ns
Ödmjukaste tjenare
Clas Alstroemer

Societati Regiae Scientiarum
Upsaliae.

upSUMMARY

Clas AlströmerAlströmer, Clas
(1736-1794). Swedish. Baron,
industrialist. Sent plants and specimens
to Linnaeus from his travels abroad.
Bought Linnaeus’s “little herbarium”,
now in the Natural History Museum in
Stockholm. Son of Jonas Alströmer,
brother of August, Johan and Patrick
Alströmer. Correspondent of
Linnaeus
is quite crushed with shame for not having written for such a long time. But better late than never.

In Milan, Alströmer ran into young Domenico VandelliVandelli, Domenico (1735-1816).
Italian. Physician and botanist. Left
for Portugal in 1764, where he was a
professor at the university of Coimbra.
He was the founder of Ajuda botanical
garden in Lisboa and of the Coimbra
botanical garden, where he was also the
first director (1773-1791).
Correspondent of Linnaeus.
who, during the summer, has collected herbs and seeds, some of which he has sent to Linnaeus.

Alströmer met Carlo AllioniAllioni, Carlo (1725-1804).
Italian. Professor of botany, Turin.
Correspondent of Linnaeus.
in Turin. He sent some herbs and seeds to Linnaeus. He also had a beautiful plant, Moluccella spinosa & fruticosa, which did not produce seeds. He also sent Linnaeus plants and seeds.

In Geneva he came in contact with a few botanists whom he has tried to persuade to send specimens from their collections to Linnaeus.

In Paris, says Alströmer, there are many naturalists, but few are competent.

Bernard de JussieuJussieu, Bernard de
(1699-1777). French. Professor of
botany, brother of Antoine and Joseph de
Jussieu. Demonstrator at the Jardin des
plantes. Sébastien Vaillant’s
successor. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu. Correspondent of Linnaeus.
is a man of great merit. Because of him Linnaeus has become a member of the Académie royale des sciences, ParisAcadémie royale des sciences,
Paris,
French. The French
Académie des sciences was founded
in 1666 and became a royal academy in
1699. Correspondent of Linnaeus.
. François Boissier de La Croix de SauvagesSauvages, François Boissier de
La Croix de
(1706-1767). French.
Botanist and clergyman and physician,
professor in medicine at Montpellier.
Correspondent of Linnaeus.
and Antoine GouanGouan, Antoine (1733-1821).
French. Botanist, Montpellier. Student
under Sauvages. Director of the
botanical garden in 1767, later
professor of botany and medicine.
Although an admirer of Linnaeus he tried
to develop a hybrid of his system of
classification. Correspondent of
Linnaeus.
do not impress him. Their brother Joseph de JussieuJussieu, Joseph de (1704-1779).
French. Botanist, mathematician,
explorer. Member of the French
expedition in South America 1735.
Brother of Antoine and Bernard de
Jussieu. Uncle of Antoine Laurent de
Jussieu.
has been in America a long time, but is believed to have been kept by the Spaniards in Havanna on his way back, as to them he is dearer than Hippocrates. Bernard has impressed Alströmer from the very first moment they met. His memory is unbelievable and his knowledge comprehensive. He wants Linnaeus’s method to be more natural.

Jussieu approves of Michel Adanson’sAdanson, Michel (1727-1806).
French. Botanist. Travelled in Senegal.
An opponent of Linnaeus. Correspondent
of Linnaeus.
works and the two of them are often together. When visiting Jussieu, Alströmer saw a letter from Pehr ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
dated 20 December last year from CairoLetter L1234. Forsskål had sent him some seeds.

Adanson is a hardworking man writing a new “natural system of plants” in French. He believes he has understood ordines naturals, but does not care much to present adequate definitions thereof. He has one idea that Alströmer approves of which means that everything ought to constitute caracter genericus and not a sole caracter essentialis.

Jean-Louis Leclerc, comte de BuffonBuffon, Jean-Louis Leclerc, comte de
(1707-1788). French.
, works a lot, especially with mammals. He believes that we do not have more than about 20 original species of quadrupeds. The many variations emanate from climate, mixing, etc. He has allowed the he-goat to run with the ewe and their offspring have also multiplied. The ram and the goat is, however, not possible. Alströmer is not sure that his memory is correct; it may be the other way round.

He has seen the first volume of Species plantarumLinnaeus, Carl Species
plantarum [...] editio tertia
, I-II
(Vienna 1764). Soulsby no. 510.
and thanks Linnaeus for the honour that has befallen upon him. He believes that the three species Alstroemeria are in reality the same genus.

There are undoubtedly Elephant’s teeth in Tuscany. He mentions also that J. Antonio Targioni-TozzettiTargioni-Tozzetti, Giovanni
(1712-1783). Italian. Naturalist and
physician, associate of Pietro Antonio
Micheli. Father of Ottaviano
Targioni-Tozzetti.Uncle of Antonio
Targioni-Tozzetti.
in Florence offers to send Linnaeus the missing volumes of Tozzetti’s travels [Relazzione d’alcuni viaggi fatti in diverse parti della ToscanaTargioni-Tozzetti, Giovanni
Relazzione d´alcuni viaggi
fatti in diverse parti della Toscana

(Florence, 1754).
].

Finally, Alströmer says that he must go home to take care of the estate after the death of his father. That means that he will have to cancel his trip to England and Holland but hopes to undertake it at another time.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, I, 98-100). [1] [2] [3] [4] [5]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1909), vol. I:3, p. 68-71   p.68  p.69  p.70  p.71.