Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5427 • Peter Forsskål to Carl Linnaeus, 27 May 1761 n.s.
Dated 27 Maji 1761. Sent from Marseille (France) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

[- - - ] På sjöresan har jag fådt rätt många obeskrefna Meduser, och som jag tror helt nya twå genera i Molluscis. Får jag så mycket tid, will jag öfwer Danmark i öppet bref berätta derom. Här törs jag intet. Min situation är sällsam i det målet, men jag måste lyda. När jag i bref till Herr Archiatern will nämna något naturalies namn, skall jag endast görat genom nummer på species och genus. Men att ej bönåsar i Danmark må sedan ge det ut för sitt, will jag cachera det så, att altid andra zifran bör läsas först, t. e. för 28 will jag skrifwa 82, och för 345 will jag skrifwa 435 etc. Herr Archiatern

[- - - ] peiller, warit der i 1 dag och 2 halfwa dagar, då jag ej hant stort mer än förtryta att jag ej fick wara der längre. Prof[essor] Sauvages är en ganska artig man, fast skild från Botaniska hortus, som Herr Archiatern wet. Och Doctor Gouan, som corresponderar med Herr Archiatern, är en i naturalsaker nitisk och munter mann och som söker gå till botnen i sciencen. Trägårdsmästaresysslan har warit i flera leder i en familie af det namnet Banal; den innewarande är en flink karl, kan ock tämligen latin, har Tourneforts namn, känner hwar ört på bladen äfwen, och är mycket mon om sin trägård. Som jag hörde, lär han Canceller Imbert Botanices professorn hwar gång lectionen förut som han sedan håller för studenterna. Trägårdsmästaren går sen efteråt igenom lection med de studerande, och han allena håller botaniska ordinaira excursioner, ej Professorn. Trägården har några artiga örter, men spisar ingenting i skönhet el[le]r fullkomlighet mot den i Upsala. Jag botanicerte på Gramont, som är ej 2 utan 1/2 lieu från staden och på Castelnau. Nästan alt det man ser här, är nytt och trägårdsörter. Gramont är täckt, men jag ser ej att det i ansende till örters antal swarar nog mot Hebenstreits beröm. Det surprinerar en owan att der se all skog af Quercus ilex och cocciglandifera i buskar, och marken lysa som Swålon Hedar hos oss af idel cistus monspeliensis och Lavendula stoechas. Dessa fylla der det mästa. Hypocistis (som jag ej wet om den ej måste räknas för Gynandra,) Lupini flera, Linum med gul blomma, några Ericae, Aphyllanthes, gratiola etc. äro strödda bland de förstnämnda. Men Gottsunda berg och dalar äro i mitt tycke rikare på antal af örter. Af denna trägårdsmästare, som jag nämndt kunde H[err] Archiatern lätt få med Swenska skepp alla monspelienska florae frön, hälst mot byte af några andra. Deras Climat tyks mig kunde nog eftergöras. Hettan är ej stark. Men jordmån lär göra det mästa. Den är här öfweralt en hwit lös lera, som jag skall probera med skedwatn, den måste wara märgel. Deri wäxer här alt som rart är, oljeplantager, och winrankor på slätta fälten jämte wåra cerealia. Här regnar litet och nästan intet om sommarn. Mergellera i krukor tror jag skulle för dessa orters örter wara souveraine. Den är här en stor skänk af det medelländska hafwets äldre widd. Härifrån går skeppet i dessa dagar till Malta, så till Smirna och Constantinople, der jag i ödmjukhet ber att få några ord på mina sidsta bref. Små naturalie-paquetter fick jag i den goda tiden, innan löpare mellankommo, kungens resolution att få skicka till Herr Archiatern. Men alt måste gå öppet och passera mönstring i Köpenhamn. Det gör dock ej till saken. Men jag måste att evitera misstankar skicka [a][a] : MS1 [added in the left margin
f. 239r.
]
endast litet af det wigtigaste. Från Constantinople tänker jag med skeppet skicka de då samlade naturalier till Köpenhamn och bifoga något till Herr Archiatern. Förr törs jag ej görat; ehuru jag oaflåtelig[e]n skall finnas redlig och erkänsam mot Herr Archiaterns godhet som dess ödmjuka tjänare

P[etrus] Forsskål.

Marseille den 27 Maji 1761.

[b][b] : MS1 [f. 239v.] Jag ber anmäla min wördnad till H[err] Cancellie Rådet Ihre och andra gynnare, och wid tillfälle om en hälsning till Ahlström Magistern, hwars bref jag fådt här, men nu omöjel[ige]n hinner skrifwa till, ej heller har jag något intressant att berätta honom. Jag har här intet bref haft från min Fader, ehuru hans sidsta bref till Helsingör lofwade ett snart efter hit. I fall han skulle wara död, ber jag Herr Archiatern låta mig wetat till Constantinople. Förr kan jag intet med säkerhet få bref.

[c][c] : MS1 [f. 239v.] I Tourneforts voyage du Levant, har jag med mycken adtention läst det märkel[ig]a stället om Caprification. Jag tror mig deraf kunna sluta att Herr Archiatern aldrig får blomma på sin Caprificus, förn Herr Archiatern först skaffar den sina Cynipes, som böra göra 2 generationer gallae hwart år, innan blommorna komma. Tournefort säger dessa gallae äro oumgängeliga till den rätta fructen el[le]r flos på caprificus, och det kan wara att dessa små kräk skola bereda wäg genom cortex for medulla och äfwen tjäna till foecundation. Kanske ock att de olika gallae caprifici äro af olika species, hwaraf det ena kan disponera marem att blomma, och det andra feminam att bära frukt.

[d][d] : MS1 [f. 239v.] Herr Archiaterns nya Systeme hade i Montpellier endast Doctor Gouan, som fådt det från Geneve och satte rätta wärdet derpå. Sauvages beklagade att på en 3 år ej fådt H[err] Archiaterns böcker. Donati kamrat la Roche (läses la Ròsje) är en Doctor Monspeliensis och Sauvages discipel. Han har tillbudit Sauvages sina frön, men som han ej har trägården mer, så har han wisat honom till Herr Archiatern. Penuria bonor[um] libror[um] i naturhistorien är stor i Montpellier och än wärre här. Det är en stor saknad. Rumpfius läser jag igenom och excerperar. Den blir för stor att föra med öfwer land i Aegypten. Likså gör jag med hortus malabaricus. Herr Archiaterns böcker äro i alt mina ledare och utan dem wore mig i dessa foliante beskrifningar altsammans mörker. Nu hinner jag ej mera och papperet är redan fullt. Wi lära segla härifrån i öfwermorgon. Resan till Malta är ordinairt af en 2 a 3 weckor.

upSUMMARY

[- - - ] During his voyage Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeusís student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
has collected several jellyfishes and two new genera of molluscs. Forsskål dare not be too detailed about them as the information can be intercepted and be published as Danish results. In his letters he will create confusion by referring to genera and species in reverse order, thus 82 means 28 and 435 means 345.

[- - - ] Forssskål has visited [Mont]pellier for one day and two half-days, where he met François Boissier de La Croix de SauvagesSauvages, François Boissier de
La Croix de
(1706-1767). French.
Botanist and clergyman and physician,
professor in medicine at Montpellier.
Correspondent of Linnaeus.
and Antoine GouanGouan, Antoine (1733-1821).
French. Botanist, Montpellier. Student
under Sauvages. Director of the
botanical garden in 1767, later
professor of botany and medicine.
Although an admirer of Linnaeus he tried
to develop a hybrid of his system of
classification. Correspondent of
Linnaeus.
. Sauvages is an excellent man, but, as Linnaeus might know, separated from the [responsibility for] the Botanical Garden of Montpellier [Jardin des plantes de MontpellierJardin des plantes de Montpellier,
French. The historic botanical
garden of Montpellier was founded in
1593.
]. Gouan, who is a correspondent of Linnaeus is an ardent and cheerful man who tries to go to the bottom of the science [of the natural history]. The gardener, Antoine BanalBanal the Elder, Antoine
French. Gardener and demonstrator at the
Jardin des Plantes, Montpellier.
, on of several in a lineage, serving in that position, is highly competent, he knows Latin and can identify plants by their leaves and cares very much about his garden. He even prepares Jean-François ImbertImbert, Jean-François
(1722-1785). French. Chancellor of the
University of Montpellier.
for his lectures and organizes excursions for the students. The botanical garden is not impressive and far inferior to that of Uppsala. Forsskål botanized on Gramont and on Castelnau, locations outside town [Montpellier]. Gramont is nice, but its reputation in the number of plants do not respond at all to Johann Ernst HebenstreitísHebenstreit, Johann Ernst
(1703-1757). German. Anatomist and
explorer. Professor in Leipzig in 1729.
Travelled in North Africa 1731-1735.
Correspondent of Linnaeus.
praise. Forsskål is surprised to see trees like Quercus ilex and cocciglandifera in bushes and the ground had a carpet of Cistus monspeliensis and Lavendula stoechas interspersed with Hypocystis (which Forsskål is not sure might be a Gynandria), Lupini, yellow Linum some Ericae, Aphyllanthes, Gratiola. However, in Forsskålís opinion, the hills and valleys of Gottsunda have a richer variety of plants. Forsskål suggests that Linnaeus could initiate an exchange of all the plants and seeds from Montpellier with Banal on Swedish ships. He describes the climate and the soil. There is a white soft clay everywhere, Forsskål believes it must be marl. Lots of rare plants are growing, oil plantations and vine along with the same cereals as in Sweden. A little rain and almost nothing during the summer. Marl clay in in pots might be good for these local herbs. Forsskålís ship will soon sail to Malta, then to Smyrna and Constantinople, and he humbly asks for a reply from Linnaeus to be waiting for him there. He has the Kingís [Frederik VFrederik V, (1723-1766).
Danish. King of Denmark. Reigned
1746-1766.
] permission to send botanical specimens in small packages to Linnaeus, which he will do from Constantinople. However, they have to be checked by the Danish authorities, at the start of the journey [from Denmark] it was not so. To avoid suspicions, Forsskål will only send some of the most important things. He did not dare to do so before.

P.S. 1. Forsskål sends his regards to Johan IhreIhre, Johan (1707-1780).
Swedish. Philologist. Professor of Latin
and later of eloquence and political
science at Uppsala.
, and all his other friends, including O. AhlströmAhlström, O. Swedish. , whose letter[s] Forsskål has received [in Marseille], but to whom he has no time to write, and nothing import to tell him either. He has not heard from his father [Johannes ForsskålForsskål, Johannes
(1691-1762). Swedish. Clergyman, vicar
in a Stockholm parish. Husband of
Margareta Forsskål, born
Colbeckia. Father of Peter
Forsskål, Johan Christian
Forsskåhl. and Jonas Gustaf
Forsskål.
] since his letter to Helsingör, where he promised to send another letter to Marseille. In case his father has died, Forsskål begs of Linnaeus to let him know in Constantinople. Before arriving there, Forsskål has no opportunity to receive letters.

P.S. 2. Forsskål comments on Joseph Pitton TournefortísTournefort de, Joseph Pitton
(1656-1708). French. Botanist and
explorer, professor of botany at Paris.
ďVoyage du LevantĒ [Forsskål refers to, Relation d´un voyage du LevantTournefort de, Joseph Pitton
Relation d´un voyage du Levant,
fait par ordre du Roy. Contenant
l'Histoire Ancienne & Moderne de
plusieurs Isles de'l'Archipel, de
Constantinople, des Côtes de la
Mer Noire, de l'Armenie, de la Georgie,
des Frontières de Perse & de
l'Asie Mineure
(Paris, 1717).
] and his description of caprification and gives Linnaeus some advice of how to make his own caprificus flower.

P.S.3. In Montpellier only Gouan had acquired Linnaeusís latest edition of Systema naturae [Forsskål refers to Systema naturae, 10theditionLinnaeus, Carl Systema
naturae
, 10th edition (Stockholm
1758-1759). Soulsby no. 58.
] from Geneva, which he value highly. Sauvages complained of not having received one single book from Linnaeus the last three years. When Sauvagesís disciple Daniel de la Roche [Forsskål means Bartolomo Giambattista RoncoRonco, Bartolomo Giambattista
Italian.
] from Montpellier offered him seeds, Sauvages advised him to send them to Linnaeus, as he himself is not responsible for the Botanical Garden of Montpellier anymore. There is a great lack of good books in Montpellier and it is even worse in Marseille. Forsskål is studying Rumpfius [Georg Eberhard RumpfRumpf, Georg Eberhard
(1628-1702). Dutch. Naturalist and
merchant in the service of the Dutch
East India Company. Governor of the
Dutch colony Ambon. He published two
works on the flora of the isle of Ambon.
] and is taking excerpts from his work [Forsskål refers to Herbarium AmboinenseRumpf, Georg Eberhard
Herbarium Amboinense, plurimas
conplectens arbores, fructices, herbas,
plantas terrestres & aquaticas, quae
in Amboina et adjacentibus reperiuntur
insulis [...] Omnia [...] Belgice
conscripsit G. E. Rumphius [...] Nunc
primum in lucem edidit, & in Latinum
sermonem vertit Joannes Burmannus [...]
qui varia adjecit synonyma, suasque
observationes
, I-VII (Amsterdam
1741-1755).
] which is too cumberous to take along with him to Egypt. He is doing the same with Hortus Malabaricus [published by Hendrik Adriaan van Rheede van DraakesteinRheede van Draakestein, Hendrik
Adriaan van
(1637-1691). Dutch.
Governor of the Dutch colony on the
Coast of Malabar in 1669-1676, author of
Hortus malabaricus (1686-1703).
]. Linnaeusís works leads him and without them what he reads in Rumpfís and Rheede van Draakesteinís works would be pure darkness. Time is running out and so is the paper he is writing on. They will probably sail the day after tomorrrow. The journey to Malta will take two to three weeks.

upMANUSCRIPTS

a. (LS, IV, 238-239). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1912), vol. I:6, p. 139-141   p.139  p.140  p.141.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [added in the left margin f. 239r.]
b.
MS1 [f. 239v.]
c.
MS1 [f. 239v.]
d.
MS1 [f. 239v.]