Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5450 • Carl Gustaf Löwenhielm to Carl Linnaeus, 29 October 1750 n.s.
Dated 18 Octob. 1750. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Högädle och Höglärde H[err] Archiater.

Then oförtänkte heder, som mig tilfallit at nästförleden Lögerdag blifva wald til Praeses uti wår academie, har brakt mig uti ett haf af bekÿmmer icke öfver förwaltningen hvarvid jag dageligen kan få fägna mig af H[err] Ledamöternes hielp och biträde, utan öfver skilsmässan ther ifrån hvilken skall skie med något för thet almenna nÿttigt och för så delicates öron vähl utarbetadt tahl. Om jag icke, som doch skier, misstrodde mina egna kraffter så har jag likvähl största orsak at klaga öfver brist på tid. Tÿ när jag måste dehla Sex förmiddagar i wickan imällan Kongl[iga] Hofrätten, och lagertwistiska öfver rätten, Politie och brand Commissionen samt Tull societeten, Så måste jag dehla 5 efftermiddagar imällan Banquen, Järn contoret, och bränwins –samt Skogs Commissionerne. Then 6te måste jag consacrera til Academiens tienst. Jag will ej nämna Hushålds -och enskÿlta angelägenheter, och jag giömmer thet förnämsta til sidst som är underdånig upwaktning hos höga Öfverheten 2 à 3 gånger i wickan. När skall jag få tid at tänka och när at skrifva?

Af hvad jag redan skrifvet torde Min Herre gissa något om hvad jag kunde önska när jag måste tahla utan at få tid til at tänka. Jag bör doch säga thet jag tänkt uppå ämnet, och stadnat wid at snacka något om et Rikes Hushåldningoch ther wid omröra.

1o Thes nödwändighet och nÿtta i gemen
2o upräkna thes dehlar.
3o attachera mig i Sÿnnerhet til Hus Håldningen på Landet, och therwid i Synnerhet wisa natur kunnighetens nÿtta, och fölgaktel[igen] nödwändighet, Samt sedan kortel[igen] omröra Skiötseln af Skog, Åker och Eng, samt the medel som til thess förbättrande här uti Riket äro nödige at widtaga.

Min redeliga H[err] Archiater Linneus hielp mig at tänka och uptekna hvad om thesse saker skrifvas och tahlas bör och kan, och tillåt mig at tid effter annan skicka öfver til Edert bepröfwande the tankar jag torde någon gång få stiela mig til at kasta på papperet, och om Eder gifves tilfälle och ledighet at tänka på thetta ämne och något therom uptekna så wisa mig then wänskapen och giör mig theraf dehlaktig. Lätt mig och weta Edra tankar om dispositionen af tahlet i thenna materie. Jag skall hafva all möda ospard at så godt jag kan samla något at säga härom, men om min gÿnnare tillåter mig sitt rådgiörande så blir jag sielf så mÿcket trÿggare, och om jag får nÿttia Er hielp, så blir saken så mÿcket bättre förstäld för almenheten, och nÿttan thesto wissare. Jag utbeder mig min gÿnnares gunst förtroende och et benägit svar, förblifvande näst wördsam hälsning til gunstiga frun, med all uptänkel[ig] högaktning och tilgifwenhet

Högädle och höglärde H[err] Archiaterns
hörsamste tienare
Löwenhielm

Stockholm
d[en] 18 Octob[er] 1750.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 461-462). [1] [2] [3]