Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5451 • Carl Gustaf Löwenhielm to Carl Linnaeus, 1 November 1750 n.s.
Dated 21 Octob. 1750. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Högädle och Höglärde H[err] Archiater

Ert så förbindeliga som snälla svar har lättat mitt bekÿmmer och giordt mig frimodig at afwakta afskedsdagen. Jag erkänner upriktel[igen] Er godhet, och skall erkänna then alltid.

Nu har thet fallit mig ut in, som jag hemställer til min gÿnnares bepröfwande. Wid Riksdagen wågade jag på min herres tilstÿrkande at föreställa nödwändigheten om naturkunnighetens utspridande om möjeliget woro öfver hehla riket quaestio an blef wähl afgiord, men mÿcket är ännu ohäklat in quaestione quomodo, och wärkställigheten har icke fölgd ther ingen smak för saken funnits hos Praesules, eller ther en widskiepelig räddhoga giordt döfva öron för alt som icke war til uti den hel[ige] Ansgarii eller Henric[i] tider.

Mån nu man ej skulle kunna wåga at uti tahlet, bland medlen til hushållningens uphielpande, införa en hehl, men kort dock tydel[ig] method huru natur kunnigheten bör läras wid the nedre läroställen. Jag menar man borde begÿnna med at låta sammanfatta något epitome uti mineralogien, zoologien och botaniquen, som skulle tiena vid scholorna såsom till exempel repetitio, ni fallor, Theologica, et Epitome repetitionis Theologicae. at Lectores borde följa samma bok. At samma bok borde hvar termin genom gås; at flitige repetitioner anstältes, så at man woro försäkrad om discretium fattande och behållande. At samlingar af naturalier borde skie wid alla gymnasier; at alla sådanne lectioner borde skie vid öpna dörrar och at alla som wille them biwista borde äga frihet thertil Ja och icke Qwinfolk wara uteslutne när läsningen skier om örter med mera botaniquen tilhörigt. At alla lectioner borde skie på Swenska, fast för the studerandes skull, namn på främmande språk äfven omtaltes. Kan hända man icke så wigt kan få fram methoden vid annat tilfälle, och när thet en gång är trÿkt, så ligger thet til hvars mans bepröfvande, och får framdeles heta facile est inventis addere. För alt måste vähl aktas, at man icke stöter wederbörande. Om nu min herre finner at thet skulle taga olag så är ingen på jorden som bättre kan beskrifva huru samma scholaeböcker borde sammanskrifvas; mÿcket mindre någon som bättre skulle kunna författa them; eller föreskrifva en redig method till lärosättet, Och om min Herre finner at thet bör omtahlas, så hielp mig deruti, jag will gärna tilstå mig plöja med annans kalf, tÿ af mig kan thet utan et så trÿggt och tillförlåteliget handledande icke begäras. Men om J nu samtÿcker härtil så tillåt mig med thet samma gifva för slag på Eder min herre som endast är i stånd et sådant epitome at sammandraga utur Edra förra berömlige wärk. Jag är så länge jag lefver med all högaktning och tilgifwenhet

Högädle och höglärde H[err] Archiaterns
hörsamste tienare
Löwenhielm

Stockholm
d[en] 21 Octob[er] 1750

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 463-464). [1] [2] [3]