Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5452 • Carl Gustaf Löwenhielm to Carl Linnaeus, 5 December 1757 n.s.
Dated 5 Dec. 1757. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne H[err] Archiater och Riddare
af Kongl[iga] Nordstierne Orden.

Om icke mina många sÿsslor och andra hinder millankommit och flere gånger hindrat mig hade jag längesedan infunnit mig med en så upriktig som skÿldig recommendation för min Fredrich till H[err] Archiatern och utbedt honom H[err] Archiaterns ÿnnest och godhet. Jag har bedt H[err] Magister Annerstedt anmähla mina förfall och orda om mitt ärende.

Nu har H[err] Archiatern förekommit mig och ej allena med gunst och godhet emottagit min Sohn ibland sina och mina Landsmän, utan och till öfverflöd procurerat honom ibland them at sådant Hederställe som sätter både honom och mig uti all taksam förbindelse.

Hos H[err] Archiatern har jag then ähran at therföre aflägga min hörsamma tacksägelse, men skall thermed icke tro mig fullgiort min skÿldighet, utan stedse med tacksamhet erkänna then skuld hvaruti jag är försatt och hvilken jag beder må framgient ökas igenom then protection H[err] Archiatern min k[ära] Sohn tilldelar, med försäkran at om jag ej får tilfälle at afbörda mig skulden, jag dock skall behålla then uti ett taksamt hierta.

Hos samtel[iga] Herrar Ledamöter af Smålänska nationen ber jag at H[err] Archiatern täktes förmähla min tiensteliga hälsning och taksägelse för then benägenhet hvarmed the min kära Sohn emottagit. Jag utbeder honom samma ÿnnest för framtiden, och skall gärna enär tillfälle gifves söka med all tienstwillighet at arbeta på theras wählgång och bästa.

Unge H[err] Linneus har på et alt för obligeant sätt introducerat min k[ära] Fredrich i nationen, och beder jag at min upriktiga compliment må hos honom afläggas, så för thenna godheten, som thet mÿckna nöje han täktes giöra mig och min k[ära] hustru i sommars.

Min kära hustrus och min hörsamma compliment ber jag må giöras hos H[err] Archiaterns kära Fru som täktes hedra oss med sitt goda sällskap.

Med upriktig högaktning och beständig tillgifvenhet förblifver stedse
Wälborne H[err] Archiaterns och Riddarens
hörsamme tienare
Löwenhielm

Stokholm d[en] 5
Dec[ember] 1757.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 465-466). [1] [2] [3]