Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5453 • Carl Gustaf Löwenhielm to Carl Linnaeus, 1 February 1759 n.s.
Dated 1 febr. 1759.. Sent from Stockholm (Sweden) to Uppsala (Sweden). Written in Swedish.

Wälborne Herr Archiater och Riddare
af Kongl[iga] Nordstierne Orden

Med gårdagsposten fick jag ifrån Wien under H[err] Grefwe Barks couvert et pacquet skickat från H[err] Baron van Swieten. Jag skickar thet i dag bort, för at bewisa min håg at fägna H[err] Archiatern, som jag menar får något kärkomm[i]t effter thet är så långwäga. Som jag har anledning at tro thet H[err] Archiatern lärer beswara thetta bref så offererar jag mig at skaffa thet fort. Men jag skulle önska at H[err] Archiatern wille införa uti samma bref följande mening. Jag wet at wår wittra Archiater Nicol[as] Rosén, Riddare af Nordstierne Orden skrifvet H[err] Baron til ang[åen]de någon olägenhet som et wist fruentimmer råkat ut före. Jag ber at H[err] Baron täktes wisa theruti prof af sin widsträkte kundskap och lika stora ömhet för then nödlidande nästan. Sielfwa fruntimret interesserar oss alla, och om hon woro känd af Herr Baron, så skulle han ömma hennes omständigheter äfwen som wi. Hvarken mer eller mindre. Jag ber H[err] Archiatern täktes wisa mig thenna wänskapen. Men för öfriget behålla för sig både at jag begärt och at han skrifvet på thetta sätt. När wi råkas skall jag up lysa gåtan. Jag wäntar brefvet med nästa post och är altid med högaktning och tilgifvenhet

Wälborne H[err] Archiaterns och Riddarens
hörsamme tienare
Löwenhielm

Stokholm
d[en] 1 febr[uari] 1759.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (LS, IX, 467-468). [1] [2] [3]