Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5684 • Carl Linnaeus to Upsala Universitets Kanslerer, 30 November 1759 n.s.
Dated 1759 d. 30 Novembr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Högwälborne H[err] Grefwe, K[unglig] M[aj]:ts och Riksens Råd, Praesident, Academiae Canceller samt Riddare och Commendeur af K[unglig] M[aj]:ts orden.

Eders Höggrefl[ige] Excellences nådigst gifne ordres af d[en] 29 Novemb[er] sistledne har jag i dag med posten ödmiukast inhändigat, hwar på jag straxt lät kalla H[err] Professor Forskåhl och tillhölt honom bekiänna, huru många exemplar af sin Borgeliga frijhet han ännu hade quar, och huru många han aflämnat och till hwilka; samt tillsade honom, att ofördrögeligen infinna sig i Stockholm, som hans innelyckte tillstår. jag sände ock straxt på boklådan att inhändiga de ännu få quarstående exemplaren och befallte Cursorerne att föllia Professoren straxt ifrån mitt hus till Professorens logement, att uptaga och mig promt tillställa alla de exemplar som hos honom funnes. för öfrigit här jag nu åtskillige i staden utsände att incassera alla de exemplar som jag kunnat, antingen genom Professor Forskåhls egen bekiennelse äller Bokförarens som dem föryttrat, få spaning uppå, hwilka med nästa post, och så snart jag dem kan få, skola öfwerstyras. förbl[ifwer], med oafl[åtelig] diup wördnad

Eders Höggrefl[ige] Excellences
allerödmiukaste tienare
Carl Linnaeus
Ac[ademiae] H[oc] t[empore] Rector

Upsala 1759
d[en] 30 Novemb[e]r

upSUMMARY

Linnaeus has got a letter from the Chancellor of the Uppsala University [Carl Diedric EhrenpreusEhrenpreus, Carl Diedric
(1692-1760). Swedish. Count,
Councillor, Chancellor of Uppsala
University. Correspondent of Linnaeus.
, the letter is dated 29 November 1759Letter L6295], instructing Linnaeus, then vice chancellor, to effect the withdrawal of a book by Forskåhl [Peter ForsskålForsskål, Peter
(1732-1763). Swedish. Naturalist and
explorer. Linnaeus’s student, professor
in Denmark in 1759. Joined a Danish
expedition to Egypt and Arabia in 1761.
Died at Jerîm, Arabia.
Correspondent of Linnaeus.
] with the title “Tankar om medborgerliga friheten” [Tankar om borgerliga frihetenForsskål, Peter Tankar
om borgerliga friheten
(Stockholm,
1759).
]. Linnaeus reports that he has approached Forsskål, who told him the names of those to whom he has distributed the work, and Linnaeus has also sent officials to collect the copies available in Forsskål’s residence and at the bookseller. 13 copies are sent with this letter to Ehrenpreus. A letter from Forsskål [to Ehrenpreus], where he promises that he will go to Stockholm without delay, is enclosed.

[On the back of the letter from the Ehrenpreus there is a list, written by Linnaeus, with the names of the recipients and the number of copies they have received]:
Linnaeus has got two for himself
Lars BenzelstiernaBenzelstierna, Lars
(1719-1780). Swedish. Professor of
Greek and Theology, Uppsala. Vicar of
the Parish of Danmark. member of the
Swedish Riksdag. Bishop in
Västerås 1759.
(4)
Johan AmnellAmnell, Johan Johannis
(1718-1789). Swedish. Professor of
greek 1747 and theology 1761, Uppsala.
Correspondent of Linnaeus.
(2)
Dahlman [Lars DalmanDalman, Lars (1701-1763).
Swedish. Professor of moral philosophy,
Uppsala.
] (1)
Petrus EkermanEkerman, Petrus (1696-1783).
Swedish. Eloquentiae professor, Uppsala.
(1)
Johan Gottschalk WalleriusWallerius, Johan Gottschalk
(1709-1785). Swedish. Professor of
chemistry at Uppsala.
(2-1)
Johan IhreIhre, Johan (1707-1780).
Swedish. Philologist. Professor of Latin
and later of eloquence and political
science at Uppsala.
(1)
Domei [Olof DomeyDomey, Olof (1726-1796).
Swedish. Arabist and theologian. Docent
of arabic language in 1758, was ordained
in 1769, professor of theology in 1787,
vicar of various parishes.
] (1)
Anders PlanmanPlanman, Anders (1724-1803).
Finnish. Docent of astronomy, Uppsala in
1758, Professor of physics at Åbo
from 1763.
(1)
Daniel AnnerstedtAnnerstedt, Daniel (1721-1771).
Swedish. Professor of theology,
Uppsala.
(1)
SolbergSolberg, Swedish. [ (1)
Lars HydrénHydrén, Lars
(1694-1789). Swedish. Professor of
poetry 1744 and of theology 1753,
Uppsala. Dean at the Uppsala cathedral
1764. Father of Anna Catharina Waldius
and father-in-law of Erik Waldius.
(1)
Erik HydrénHydrén, Erik
(1732-1786). Swedish. Professor of
theology, Uppsala.
] (1)
Ahlström [Carl Johan AlströmAlström, Carl Johan
(1728-1790). Swedish. "Filosofie
magister" 1755, Uppsala, docent of
moral philosophy in 1760. Vicar at
Köping 1773.
] (30)
the [university] bookkeeper [Andreas NeanderNeander, Andreas (1714-1765).
Swedish. Clerk at the University of
Uppsala.
] (50-3 in natura), of these sold to
Fredrik MalletMallet, Fredrik (1728-1797).
Swedish. Astronomer and mathematician,
professor of mathematics, Uppsala.
(8)
UllholmUllholm, Swedish. (2)
Jonas VictorinVictorin, Jonas (1725-1790).
Swedish. Docent at Uppsala University,
from 1761 at the Faculty of Theology,
later dean.
(1)
observator [here Linnaeus refers to Mallet again] (8)

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (RA).

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1907), vol. I:1, p. 77-78   p.77  p.78.