Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5691 • Carl Linnaeus to Upsala Universitets Kanslerer, [15 November 1767] n.s.
Dated Undated, but the matter was discussed in the Faculty of Medicine 27 November 1767. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

[a][a] : MS1 [Linnés votum til
Adjunctura Medica efter D[octo]r
Sidrén
]
. Decanus Car[l] v[on] Linné. Då till underdånigst förslags uprättande till Adjuncturen uti Medicinen mig tillkommer att af de sökande nämna trenne de skickeligaste ämnen och tillika betractar Medicinska facultetens tillstånd i närwarande tid, finner jag Chirurgien förnämligast saknas. Sedan K[ongliga] Collegium Medicum rätteligen och så ifrigt äskat att futuri Medici skulle skaffa sig en mogen insicht i Chirurgien, hafwa Medicinae studiosi oftast på flere åhr nödgats lämna academien att hos Chirurgos i Stockholm lära denna oumgängeliga konsten. Detta böra wij anse så mycket hufwudsakeligare, som Medici framdeles öfwer provincierne utspridde, oftast ej kunna rädda sine patienter då tillika fodras manus chirurgi, där chirurgi icke kunna på många mihl ärnås. Sedermera och som wid academiska Nosocomium äfwen böra intagas Patienter, som hafwa chirurgiska siukdomar, woro högst nödigt att där hafwa den som solidt förstodo chirurgien, icke allenast att hielpa de siuke i Nosocomio, utan ock wid samma tillfälle af grund lära de studerande, som näppeligen af nogon chirurgo, som ej äger underbögda studier, kan winnas; at förtiga det nuwarande chirurgus academiae är af åhr och arbete utmattad att han åstundar dimission, och man har för 100 plåtars lön ej att förmoda det någon grundelig chirurgus denna tienst lärer söka, mindre att academiens nu medtagne aerarium denna lön kan förbättra. I sådant afseende finner jag dubbel förmon skulle tillflyta academien om den kunne winna en Adjunctum som tillika förstodo af grund chirurgien och där uti kunne wara Practices Professoren till hielp uti denna delens lärande och practiserande, hälst som Practices Professoren hwilken tillkomer at läsa Physiologien, Caussas Morborum, Methodum medendi och sielfwa Praxin utom Nosocomii bewakande, har så många delar att skiöta, som nogonsin en enda man kan absolvera inom den tid Kongl[iga] förordningar biuda.

Då jag på föregående grundar min votering, finner jag ibland de sökande allenast 2nne, som ex professo lärt chirurgien och därpå af Chirurgiska societeten blifwit approberade, näml[igen] D[octo]r Acrel och Licentiat Sahlberg, hwar till jag lägger D[octo]r Hoffman, såsom ibland de andre sökande tienligast, och således i underdånighet föreslår

1. Doctor Hoffman, Syndicus R[egii] Colleg[ii] Medici (född 1739, kommen till Academien 1759), hwilken uti examinibus pro gradu och i cathedra, så distinguerat sig, att man icke kan någon af de sökande honom föredraga, [ehuru han icke lärt chirurgien][b][b] : MS 1 [ehuru han icke lärt
chirurgien
crossed over]
.

2. Doct[or] Acrell, Regements chirurgus (född 1741, kom till Academien 1758), som är en mogen Doctor Medicinae och tillika Chirurgus.

3. Licentiaten Joh[an] Sahlberg (född 1741, kom till academien 1760) , hwilken wid examina pro gradu distinguerat sig med qwickhet och lärdom, och har des utom den sälsynta gåfwan hos en academicus att wara fallen för observationer med ett penetrant genie. Att denne icke redan är Doctor, är ingen annor orsak, än att promotion detta åhr ej kunnat af Faculteten anställas.

upSUMMARY

Not yet available

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, Medicinska fakultetens arkiv EI:1 (Acta Facultatis Medica 1748-1789)).

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1907), vol. I:1, p. 93-95   p.93  p.94  p.95.

upTEXTUAL NOTES

a.
MS1 [Linnés votum til Adjunctura Medica efter D[octo]r Sidrén]
b.
MS 1 [ehuru han icke lärt chirurgien crossed over]