Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5795 • Carl Linnaeus to Domkapitlet i Växjö, 24 December 1745 n.s.
Dated 13 Dec. 1745. Sent from Uppsala (Sweden) to Växjö (Sweden). Written in Swedish.

L5795. Carl LinnaeusCarl Linnaeus (1707-1778). Swedish. to Domkapitlet i Växjö Domkapitlet i Växjö Swedish.
, 24 December 1745 n.s.

Högwördige H[err] Doctor och Biskop
samt
Maxime Venerandum Consist[orium]

Af Högwördige H[err] Biskopens samt Venerandi Consistorii bref, har nationen inhämtat dess befallning til dem, som wid Ven[erandum] Consistorium hafwa något att söka; skolandes hwar ock en hädan efter ställa den sig til ödmiuk efterrättelse. Skulle i detta måhl nogon här wid academien tilförene hafwa felat, är sådant af okunnoghet skedt, utaf dem, som äro ifrån Academien, och således ei hafwa tillfälle om sådana saker giöra sig nog underrättade.

Den gunst Eders Högwördighet och Venerandum Cons[istorium] nationen i Upsala wisat, har hwar ock en dess ledamot i wördsamt minne, och giör sig i anledning ther af det säkra hopp, att äfwen hädan efter få wara innesluten i Eder Högwördighets och Ven[erandi] Consistorii gunstiga åtanka.

Nationen understår sig nu i synnerhet hos Eders Högwördighet och Ven[erandum] Consist[orium] i ödmiukhet anhållandet Eders Högwördighet och Ven[erandum] Consist[orium] täcktes äfwen wid Stipendiorum Territorialium utdelande taga Upsaliensium wilkor i gunstigt betraktande, och med samma nämna D[octore]n Nicol[aus] Melander, som för sin skickelighet och trånga wilkor torde wid tillfälle med ett sådant beneficium blifwa hugnad.

Hans tillstånd, Högw[ördige] H[err] Biskop och Ven[erandum] Consist[orium], är så mycket mer att beklaga, som han genom en ei nog öm Förmyndare kommit i mistning af en del utaf sitt lilla arf, som Eders Högw[ördige], och Ven[erandum] Consist[orium] nogsamt är bekant; blefwe han derföre wid sådant tillfälle med nogon hielp ihogkommen, kunde han i sitt beträngda tilstånd nogorlunda wara soulagerad.

Förblifwer
Högwördige H[err] Doctor och Biskopens
samt
Maxime Venerandi Consistorii
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus.
Johannes Floderus
Secr[eterare] Nat[ionis]

Upsal[a] d[en] 13 Dec[ember] 1745.

upSUMMARY

In this letter to the Bishop [Eric Alstrin Alstrin, Eric (1683-1762).
Swedish. Bishop, in Växjö
1742, and in Strängnäs 1748.
] and the Chapter of Växjö [Domkapitlet i Växjö Domkapitlet i Växjö,
Swedish.
], Linnaeus comments on a letter from this venerable office to the Student Nation of Smoland in Uppsala [Smålands nation vid Uppsala universitetThe Student Nation of Smoland in
Uppsala,
Swedish. Smålands
nation vid Uppsala universitet
]. In this letter, students who wanted to apply for a grant were requested to follow the established procedure from now on. If someone of the Student Nation has erred in this respect, Linnaeus says, it is due to sheer ignorance.

The Student nation is very grateful for the favours the Bishop and the Chapter have bestowed upon it and sincerely hopes to remain in their grace. The Student Nation entreats the Bishop and the Chapter to include Uppsala when they distribute their grants.

One of their students especially is in great need of assistance: Nicolaus Melander Nicolaus, Melander (1716-1803).
Swedish.
, very clever and poor.

His situation is to be the more pitied as he lost part of his small inheritance due to his guardian’s neglect, as is well-known to the Bishop and the Chapter. A grant would mean a great difference.

[The letter is also signed by Johan FloderusFloderus, Johan (1721-1789).
Swedish. Professor of Greek, Uppsala.
Close friend to Carl Linnaeus and his
family.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Domkapitlets i Växjö arkiv, EIII:88). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1907), vol. I:1, p. 278-279   p.278  p.279.