Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5796 • Carl Linnaeus to Domkapitlet i Växjö, 26 November 1750 n.s.
Dated 15 November 1750. Sent from Uppsala (Sweden) to VšxjŲ (Sweden). Written in Swedish.

L5796. Carl LinnaeusCarl Linnaeus (1707-1778). Swedish. to Domkapitlet i Växjö Domkapitlet i Växjö Swedish.
, 26 November 1750 n.s.

Högwördige Herr Doctor och Biskopp
så ock
Venerandum Consistorium.

Venerandi Consistorii bref till mig, af d[en] 25 sidstl[edne] Aug[usti], angående Hans Kongl[ig] Maij:ts nådiga författning, till wärkställigheten af Lappmarks Prästers befordran inom wissa år, och uti alla Stiften i Riket, har jag, uti Småländska Nationens här wid Kongl[iga] Academien allmänna Samling, hos mig, såsom thess Inspector, uppå Venerandi Consistorii begäran, icke allenast låtit Nationen föreläsa, utan ock uppmuntrat thess Ledamöter, att en så nådig författning ställa sig till fördelagtig underdånig efterlefnad.

Nationen ärkänner med underdånigste wördnad Hans Kongl[ig] Maij:ts besynnerliga ynnest, igenom så nådig författning, och äfwen, med ödmjukaste tacksägelse, Venerandi Consistorii sorgfällighet om thess kundgörande; och, fast ingen sig thertill ännu determineradt, förmodar likwäl Nationen att någon, hädanefter, torde foga sina arbeten therhän, att ock någon af thenna Nationen, må warda delagtig, af slik Kongl[ig] ynnest och nåd med tiden.

För min del, får jag försäkra Venerandum Consistorium om Nationens berömwärda flit och arbetsamhet, samt besynnerliga stillhet uti Lefwernet, så att thess Ledamöter dageligen göra sig mer och mer wärda Venerandi Consistorii hugkomst, som endast mäter sina ämneswenner efter dygd och Lärdom, samt derpå grundar förnämligast skickelighet till the syslor, som kunna dem efterhand anförtros.

Uti Venerandi Consistorii gunstfulla åtanka har jag then äran innesluta Nationens wärda Ledamöter; förblifwande med Högaktning

Högwördige Herr Doctorn och Biskoppens
så ock
Venerandi Consistorii
wördsame tienare
Car[l] Linnaeus
Nat[ionis] Smol[andensis] Insp[ector]
Gudmund Mag[nus] Kexerus
Secretarius Nationis

Upsala den 15 November
1750.

upSUMMARY

In a letter to Linnaeus of 25 August, 1750, the Bishop [Olof OsanderOsander, Olof (1700-1787).
Swedish. Clergyman. Bishop of
Växjö. Married to 1. Magdalena
Birgitta Goeding (1730) 2. Elisabet
Kristina Stobceus (1763) 3. Ulrika
Althea Gundel (1774).
] and the Chapter of Växjö[Domkapitlet i VäxjöDomkapitlet i Växjö,
Swedish.
] [this letter has not come down to us] announce the King and Councilís[Kungl. Maj:tThe King and Council,
Swedish. Kungl. Maj:t.
] ordinance concerning the promotion of the clergy of Lapland, and of all the dioceses in the country. In accordance with the Bishopís and the Chapterís exhortation, Linnaeus, as its Inspector, has not only informed the Student Nation of Smoland in Uppsala [Smålands nation vid Uppsala universitetThe Student Nation of Smoland in
Uppsala,
Swedish. Smålands
nation vid Uppsala universitet
] but also entreated the students to take the King and Councilís ordinance to their hearts.

The Student nation is grateful for the King and Councilís ordinance, and for the Chapter in communicating it to the nation. It may very well be that some students will choose a clerical career and be able to benefit by this grace in the future.

Linnaeus can assure the Bishop and the Chapter that the students of the Nation of Smoland are admirably industrious in their studies and well-behaved and orderly in their social life, being an honour to the Bishop and the Chapter.

The members of the Student Nation of Smoland, together with their Secretary [Gudmund Magnus KexerusKexerus, Gudmund Magnus
(1730-1784). Swedish. Clergyman.
], join Linnaeus in the final salutation.

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1907), vol. I:1, p. 279-280   p.279  p.280.