Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5797 • Carl Linnaeus to Domkapitlet i Växjö, 25 December 1753 n.s.
Dated 25 Dec. 1753. Sent from Uppsala (Sweden) to Växjö (Sweden). Written in Swedish.

L5797. Carl LinnaeusCarl Linnaeus (1707-1778). Swedish. to Domkapitlet i Växjö Domkapitlet i Växjö Swedish.
, 25 December 1753 n.s.

Högwördige Herr Doctor och Biskop
samt
Högwördige Herr Doctor och Domprobst
och
Höglärde Herrar Lectores och Consistoriales

Venerandi Consistorii af d[en] 9 Nov[ember] sistledne, har jag med så mycket större fägnad inhändigat, som jag deraf ser Högwördige Herr Doctorns och Biskopens samt Ven[erandi] Consistorii stora ömhet om de här wid Academien studerande Stiftets Barn, som beflita sig, att, genom dygd och wettenskaper, göra sig wärdige till sine höge Befordrares åtanka, och att blifwa för Fäderneslandet nyttige Ledamöter, då Ven[erandum] Consistorium af mig täckts äska förteckning, på alla de, nu för tiden, wid Upsala Academie studerande, af Smolands Nation så till deras Academiska år, som hwars och ens studier, och derpå anwända flit och förwärfwade skicklighet samt allmänna lefwerne wid Academien.

Till hörsammande häraf, har jag härmed den äran aflämna medföljande Förteckning, på de här wid Academien studerande Landsmän, i den ordning, som de uti Nationen äro inskrefne, med deras ålder, Academiske prof de aflagt, det Vitae genus de utwaldt samt hwad honores Academicos de ärnådt.

Wid de äldste och mäst mogne, kan jag ej förbigå att något nogare specificera hwars och ens skickelighet.

Nationen har den fägnaden, att se trenne af sine Landsmän in numerum Docentium uptagne, för distinguerad lärdom, det mycket få, fast talrikare Nationer, nu för tiden äga, såsom Magistrarne Neander, Floderus och Annerstedt.

Magister Neander har, utom solide Lärdom, med ogemen, ordentelighet i alt sitt lefwerne, gjordt sig öfwer alt så distinguerad och älskad, att, snart sagt, hela Landet rådförer sig med honom om Informatorer för sine Barn, samt, uti upseende öfwer dem och deras studier, ja ock sjelfwe Professores öfwerlämnat honom Inspection öfwer sine egne Barn: för öfrigt är hans Auditorium, ibland alla Docentium, som icke äro Professorer, det rikaste på åhörare.

Magister Floderus, som är född och skuren till Catheder, och, så uti humanioribus, som andra wettenskaper förwärfwadt sig en mycket lysande erudition, har härigenom blifwit så allmänt älskad och distinguerad, att, då han nu nyl[igen] sökte Poëseos Professionen, fick han så enhällig kallelse, att ingen gick honom förbi. Ett exempel, som jag icke sedt ske någon, som sig första gången anmält, sedan jag kom till Academien, och tror jag mig icke säga för mycket, om jag lämnar honom det witsord, att ingen med större lätthet wid hela Academien uti en Cathedra Publica kan perforera.

Magister Annerstedt, har med en ogemen qvickhet, gjordt sig icke allenast linguas modernas utan ock eruditas så familiaire, att wid hela Academien icke tjänligare ämne till Philologien tyckes wara att finna.

Magister Petrus Collin har förwärfwat sig uti Philosophicis den solida eruditionen, att Professor Philosophiae Theoreticae, rotundo ore, tilstår, att, ibland alla som warit hans Disciplar, ingen gådt så högt som denne och hans alfwarsamma upförande swarar emot hans erudition.

Herr Anders Fornander har med mycken fattigdom dragit sig fram wid Academien; men hans flit, wackra lefnad, tjänstagtiga upförande, har gjordt honom så älskad af alla, att dagen tyckes, nu, för honom klarna, och att han kan finna sin upkomst genom Practiquen uti Medicinen.

Herr Candidaten Samuel Krok, är allmänt distinguerad för lärdom och mognad, så uti tänkesätt som uppförande.

Herr Daniel Nyander är en mycket stilla och alfwarsam man, fast hans lycka warit honom mera widrig, att han ej förr än nu på senare åren fådt ständigt wistas vid Academien.

Herr Candidaten Lindström, en alfwarsam man, som på senare åren, och sedan har fådt wistas wid Academien, ogement tagit sig.

Herr Siöman är mycket flitig, sedig och braf student.

Herr Daniel Rolander har, utom wackra Philosophiska och Theologiska wettenskaper, rätt stor insigt uti scientia Naturali, och besynnerl[igen] uti Historia Insectorum, hwaruti Han näppeligen lärer cedera någon uti Europa utom endast Fransmännernas Reaumur, som med denna wettenskapen uplyst sitt fädernes land.

Herr Licentiaten Bergius har med sådan flit, studerat Medicinen, att man måste lämna honom det ingen bättre presterat det publique Examen, sedan jag kom till Faculteten.

Gabriel Wickenberg och Swen Lundén begynna stiga hederliga steg uti Mathematicis, Swen Ahlgren uti Mechanicis, och Johan Hageman samt Dawid Ruda uti språken, så, att de derföre, redan begynt distingueras af sina Läromästare.

Att förtiga flere, som alla arta sig till Nationens inbördes fägnad och mitt hjertel[iga] nöije.

Allmänt kan jag intyga, att ingen Nation, wid hela Academien har så allmänt god frägd, som den Smoländska, hwarför och wåre Landsmän framför andra uppsökas till priwate Informations werket, som allmänheten sedt dem wara dygdige i upförandet, flitige i sin sysla och ärlige i sin lefnad.

Jag har ock aldrig haft den smärtan, att se någon af mine Landsmän tilltalte eller straffade uti Consistoriis, för ungdoms fel och kitsligheter.

Af de härwarande hafwa blifwit hugnade med stipendiis Regiis: Floderus, Krok, Fornander, Bergius, Stickman, Colliander, Hageman, Rydén, David Ruda, Wadst och Tollesson. Och med Magnatum Collin, Annerstedt, Rolander, Lindström och Humble.

Skulle Högwördige Herr Biskopen och Ven[erandum] Consistorium täckas hugna dem med något stipendium territoriale, fingo de, utom något annat understöd också röna sina Fäders ömhet, som icke litet skulle upmuntra dem.

Deras aflägsne wistande ifrån sine anhörige, som gör dem mera wernlösa, lärer ock något, till denna min wördsamma anhållan kunna bidraga, emedan ingen, af alla här wid Academien, så mycket mig wetterligt är, nu, får hugna sig häraf.

För öfrigt skattar jag denna wår Nation lyckelig, som får upwäxa under så ömsinte Fäder, som låta sig wara angeläget att känna de wid Academien studerande till frägd och lärdom, samt söka att plantera öfwer Fäderneslandet alfwarsamme, mogne, fäste och pålitlige män; då kunna de studerande, med nöije, anwända sin blomstrande ungdom på wettenskaper, när de deraf kunna hoppas få samla mogen frugt i ålderdomen; men der unge gossar, de der som knappast inhämtat första rudimenta eruditionis wid Academien, blifwa emplojerade till hederl[ige] och helige tjänster, och de äldre, stadgade och lärde Män få gråna wid Academien, ohulpne, då mister all ungdom hug och nödgas sucka.

Jag har den äran förblifwa Högwördige Herr Doctor och Biskopens
samt
Högwördige Herr Doctor och Domprobstens
och
Höglärde H[errar] Lect[orer] och Consistorialium
hörsamste tienare
Carl Linnaeus.

Upsala d[en] 25 Dec[ember]
1753.

upSUMMARY

The Bishop [Olof OsanderOsander, Olof (1700-1787).
Swedish. Clergyman. Bishop of
Växjö. Married to 1. Magdalena
Birgitta Goeding (1730) 2. Elisabet
Kristina Stobceus (1763) 3. Ulrika
Althea Gundel (1774).
] and the Chapter of Växjö [Domkapitlet i VäxjöDomkapitlet i Växjö,
Swedish.
] have, in a letter dated the 9th of November [1754; this letter has not come down to us], demanded a catalogue from Linnaeus containing the names of all the students of the Student Nation of Smoland in Uppsala [Smålands nation vid Uppsala universitetThe Student Nation of Smoland in
Uppsala,
Swedish. Smålands
nation vid Uppsala universitet
] with a specification of how many years they have studied, their results and modes of life.

Linnaeus is pleased to oblige and is now delivering a list arranged according to the date every student has been inscribed in the Student Nation. There is also information on age, examinations, conduct and academic merits. Linnaeus takes the opportunity to mention specifically some of his countrymen.

Three members of the Student Nation have been raised to the ranks of Docent for their distinguished learning: Andreas NeanderNeander, Andreas (1714-1765).
Swedish. Clerk at the University of
Uppsala.
, Johan FloderusFloderus, Johan (1721-1789).
Swedish. Professor of Greek, Uppsala.
Close friend to Carl Linnaeus and his
family.
and Daniel AnnerstedtAnnerstedt, Daniel (1721-1771).
Swedish. Professor of theology,
Uppsala.
.

Neander is not only erudite but famous for his orderly life and attractive manners. Lots of people, even professors, turn to him for advice about tutors for their children. No Docent attracts more listeners when lecturing.

Floderus is a born lecturer, extremely learned in the humanities as well as in other disciplines. When he applied for the post as Professor of Poetry, he was appointed unanimously. It is unique that somebody is appointed to a professorship at his first attempt.

Annerstedt has very rapidly acquired modern as well as classical languages. Nobody is more distinguished in the field of philology.

Peter CollinCollin, Peter (1722-1781).
Swedish. Lecturer of theology at the
gymnasium of Wäxjö. Dean.
Correspondent of Linnaeus. Correspondent
of Linnaeus.
has solid learning in philosophy. The Professor of Theoretic Philosophy [Nils WalleriusWallerius, Nils (1706-1764).
Swedish. Professor, Uppsala, Wolffian
philosopher.
] says that he has never had a more brilliant student.

Anders Magnus FornanderFornander, Anders Magnus
(1715-1794). Swedish. Student of
Linnaeus. Defended the dissertation
Herbationes Upsaliensis pro
exercitio under Linnaeus in 1753, and
another pro gradu under Samuel
Aurivillius in 1758. Physician to the
poor in Stockholm. [Source:Sandermann
Olsen]
has been successful at the University in spite of his poverty. His diligence, his fine way of life and his friendliness make him popular, and there is now hope that he will make a career in medicine.

Samuel KrokKrok, Samuel (1721-1754).
Swedish. Student in Uppsala.
is distinguished for his learning and the maturity of his ideas as well as his behaviour.

Daniel NyanderNyander, Daniel (17168-1778).
Swedish. Secretary at the Student Nation
of Smoland in Uppsala etc. Later
teacher at the Växjö
gymnasium.
is a serious and quiet man. He has met with misfortune in his life, and it is only lately that he has been able to attend the University

Joseph LindströmLindström, Joseph
(1719-1777). Swedish. Clergyman.
is as serious man who has made great progress the last few years.

Olaus SjömanSiöman, Olaus (1722-1780).
Swedish. Clergyman.
is a very diligent, gentle and clever student.

Daniel RolanderRolander, Daniel (1725-1793).
Swedish. Naturalist and explorer.
Studied at Uppsala University under
Linnaeus. Went to Surinam in 1755-1756.
Correspondent of Linnaeus.
has a thorough knowledge of philosophy and theology but also of natural science, especially of entomology, in which only René-Antoine Ferchault de RéaumurRéaumur, René-Antoine
Ferchault de
(1683-1757). French.
Physicist and naturalist. His works
cover geometry, technology, mineralogy,
ornithology. His collections of natural
history objects, mineralogy etc. were
given to the Académie des
sciences after his death. Correspondent
of Linnaeus.
in France is his equal.

Peter Jonas BergiusBergius, Petter Jonas
(1730-1790). Swedish. Physician and
botanist. Professor of natural history
and pharmacy at Collegium Medicum,
Stockholm. Linnaeus’s student.
Correspondent of Linnaeus.
has studied medicine with great assiduity. Linnaeus does not know anybody who has performed a more brilliant examination.

Gabriel WickenbergWickenberg, Gabriel
(1728-1809). Swedish. Land-surveyor.
and Swen Lundén[Suen LundeenLundeen, Suen (1725-1798).
Swedish. Teacher at Växjö
Gymnasium, later lecturer in Greek and
Mathematics. The first person in
Växjö to collect
meteorological observations.
] are promising in mathematics, Swen [Suen] AhlgrenAhlgren, Suen Swedish. in mechanics, and Johannes HagemanHageman, Johannes (1727-1789).
Swedish. Librarian at the Uppsala
University Library. Professor in
oriental languages 1786.
and David RudaRuda, David (1731-1803).
Swedish. Clergyman.
, in languages.

More names could be mentioned, but, generally speaking, no Student Nation in Uppsala is more distinguished than that of Smoland, so people try to have tutors for their children from it.

Linnaeus has never had any of his students upbraided or punished in the university court.

The following students have received royal grants: Floderus, Krok, Fornander, Bergius, Olof StickmanStickman, Olof (1731-1798).
Swedish. Physician. Linnaeus´s
student. Defended a dissertation pro
exercitio under Linnaeus. Practised
medicine in Stockholm (1763-1764) and in
Västra Bergslagen (1764-1784).
, Johan Georg CollianderColliander, Johan Georg
(1728-1796). Swedish. Provincial
physician to the county of Kronobergs,
logices et physices lector in
Växjö.
, Hageman, Andreas RydénRydén, Andreas
(1728-1809). Swedish. Clergyman.
, David Ruda, Gabriel WadstWadst, Gabriel (b. 1731).
Swedish. "Hovauditör",
i.e., the Swedish Royal family's lawyer.
and Johan TollessonTollesson, Johan (d. 1762).
Swedish. Assistant at the Uppsala
Universitets konsistorium and at the
Svea Court of Appeal.
. And Collin, Annerstedt, Rolander. Lindström and Humble [presumably Johan HumbleHumble, Johan (1701-1774).
Swedish. Army surgeon. Friend of
Linnaeus.
] have been awarded Stipendium Magnatum.

If the Bishop and the Chapter would deign to grant these students scholarships, it would be very much appreciated.

Linnaeus expresses his gratitude for their concern and interest in their students at the University. This encourages the students to endeavour to be successful and resourceful later in life.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Domkapitlets i Växjö arkiv, EIII:96). [1] [2] [3] [4] [5]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1907), vol. I:1, p. 280-283   p.280  p.281  p.282  p.283.