Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5798 • Carl Linnaeus to Domkapitlet i Växjö, 10 October 1760 n.s.
Dated 1760 d. 10 octobr.. Sent from Uppsala (Sweden) to Växjö (Sweden). Written in Swedish.

L5798. Carl LinnaeusCarl Linnaeus (1707-1778). Swedish. to Domkapitlet i Växjö Domkapitlet i Växjö Swedish.
, 10 October 1760 n.s.

Högwördige H[err] Doctor och Biskop
Högwördige H[err] Doctor och Domprobst
Högährewördige och Höglärde Herrar
Consistoriales och Lectorer.

Venerandi Consistorii af d[en] 15 sistledne september har jag haft den ähran bekomma, i hwilket Venerandum Consistorium begiär att Professor Ziervogels Historiske tabeller må afhämtas och genom nationens Ledamöter öfwerstyras m. m. Detta har jag straxt låtit wärkställa, så att curator Nationis dem af hämtat, och som de äro nog tunge och dryga, öfwersänder han dem på en Upsala jacht till Högwörd[ige] H[err] Biskopen och Consistorii deputerade i Stockholm, som kan widare wid tillfälle om deras transport bestyra. Detta har jag bort lämna till wördsamt swar, som förbliver.

Venerandi Consistorii
hörsamste tienare
Carl Linnaeus.

Upsala 1760
d[en] 10 octob[e]r

upSUMMARY

From this letter, addressed to the Bishop [Olof OsanderOsander, Olof (1700-1787).
Swedish. Clergyman. Bishop of
Växjö. Married to 1. Magdalena
Birgitta Goeding (1730) 2. Elisabet
Kristina Stobceus (1763) 3. Ulrika
Althea Gundel (1774).
] and the Dean of Växjö [Sven BaelterBaelter, Sven (1713-1760).
Swedish. Clergyman. Cathedral dean of
Växjö. Travelled in Russia.
Correspondent of Linnaeus.
], and to the Chapter of Växjö [Domkapitlet i VäxjöDomkapitlet i Växjö,
Swedish.
], it appears that The Chapter in a letter of 15 September, 1760 [this letter has not come down to us], has commissioned Linnaeus to distribute Evald Ziervogel’sZiervogel, Evald (1728-1765).
Swedish. Numismatist and writer of
historical textbooks.
historical works [Linnaeus refers to Utförligit begrep af then allmänna historienZiervogel, Evald
Utförligit begrep af then
almänna historien, til
förklaring och uplysning öfwer
the tilförne utgifna historiska
minnes-taflor
, 2 vols. (Uppsala,
1758-1760).
]. The Curator at the Student Nation of Smoland in Uppsala [Smålands nation vid Uppsala universitetThe Student Nation of Smoland in
Uppsala,
Swedish. Smålands
nation vid Uppsala universitet
] has collected them and sent them on a ship to the Bishop and the consistorial deputies in Stockholm to be forwarded to Växjö.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Domkapitlets i Växjö arkiv, EIII:102). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1907), vol. I:1, p. 284   p.284.