Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5799 • Carl Linnaeus to Domkapitlet i Växjö, 18 November 1760 n.s.
Dated 1760 d. 18 November.. Sent from Uppsala (Sweden) to Växjö (Sweden). Written in Swedish.

L5799. Carl LinnaeusCarl Linnaeus (1707-1778). Swedish. to Domkapitlet i Växjö Domkapitlet i Växjö Swedish.
, 18 November 1760 n.s.

Högwördige Herr Doctor och Biskop
så ock
Venerandum Consistorium.

Uppå Herr Biskoppens och Venerandi Consistorii begäran har iag hördt efter i Nationen någon vicarius för Herr Fridrich Zeidenzopf wid Figurativ Musiquens förestående uti Wexiö Gymnasium emot the löften, som i brefwet lämnas; och som af the nu inne warande Herrar Landsmän, ej någon war, som trodde sig thet kunna emottaga, skref Nationens Herr Curator till utwarande Ledamöter, som man trodde kunna anmäla sig, och har swar kommit ifrån en Jonas Wettervik, hwilken kom hit från Wisingsö Gymnasium år 1753 d[en] 20 Nov[ember] försedd med hederligt wittnes börd, och har sedan warit ymsom både inne wid Academien, och ute på Conditioner, som mäst alla wåra Landsmän, såsom fattiga, måste dragas med, och har alltid spordts hederligt och godt om honom. Han är nu hos Herr General, Riddaren och Commendeuren Marcks von Würtemberg, på Dageholm wid Nyköping, med mycken sitt Herrskaps Credit. Han är stilla och beskedelig karl, handterar instrument braf men wille dock än widare perfectionera sig, om han skulle detta anbud emottaga; hwarföre han ock anhåller om både tid dertill, och någon underrättelse om hwad arfwodet kan ungefärligen stiga till, om han theraf lefwa kan. Wore ett Territorial Stipendium mögeligt att få till understöd under hans perfectionere tid, öfwade han upp sig med så mycket större nöije till framtids tjänst. Har den äran afbida Herr Biskopens och Venerandi Consistorii behageliga swar, hwarefter jag kan foga närmare anstalt.

Förblifwer
Högwördige H[err] Doctorns och Biskopens
så ock
Venerandi Consistorii
ödmiuke tienare
Carl Linnaeus
Gudm[und] Mag[nus] Kexerus

Upsala 1760
d[en] 18 November.

upSUMMARY

The Chapter of Växjö [Domkapitlet i VäxjöDomkapitlet i Växjö,
Swedish.
] has turned to Linnaeus and asked if he could find a substitute for Fredrik ZeidenzopfZeidenzopf, Fredrik Christian
(1705-1761). Swedish. Organist at the
Växjö cathedral 1744-1761.
Teacher of music at the gymnasium of
Växjö.
, teacher of music at the gymnasium of Växjö. Nobody in the Student Nation of Smoland in Uppsala [Smålands nation vid Uppsala universitetThe Student Nation of Smoland in
Uppsala,
Swedish. Smålands
nation vid Uppsala universitet
] was interested, but the Curator contacted external members and has now received an answer from Jonas WettervikWettervik, Jonas (1733-1802).
Swedish. Teacher of music at the
Gymnasium of Växjö, thereafter
official at the Bank of Sweden (Riksens
Ständers Bank) and Secretary at the
Royal Court.
who came to Uppsala from the gymnasium of Visingsö on 30 November, 1753. He is an honest young man with a good record. He is now tutor to General Marcks von Würtenberg [Gotthard Vilhelm Marcks von WürtembergMarcks von Würtemberg, Gotthard
Vilhelm
(1688-1778). Swedish.
General.
] at Dageholm [Dagöholm], near Nyköping. He is quiet and has a good hand with instruments but wants to have time for practice to attain perfection. He wants to know if it is possible to have time free for this and also if the pay will suffice for his sustenance.If he could have a ”territorial scholarship” it would enable him to indulge in musical practice to the benefit of his future career.

[Only the signature by the hand of Linnaeus, who is probably the author. The letter is presumably transcribed by Gudmund Magnus KexerusKexerus, Gudmund Magnus
(1730-1784). Swedish. Clergyman.
, who also signed it after Linnaeus’s name]].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Domkapitlets i Växjö arkiv, EIII:102). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1907), vol. I:1, p. 284-286   p.284  p.285  p.286.