Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5801 • Carl Linnaeus to Domkapitlet i Växjö, 11 April 1766 n.s.
Dated 1766 d. 11 April.. Sent from Uppsala (Sweden) to Växjö (Sweden). Written in Swedish.

L5801. Carl LinnaeusCarl Linnaeus (1707-1778). Swedish. to Domkapitlet i Växjö Domkapitlet i Växjö Swedish.
, 11 April 1766 n.s.

Högwördige Herr Doctor och Biskop
samt
Venerandum Consistorium.

Att beswära Herr Doctorn och Biskopen samt Venerandum Consistorium med en privat böneskrift (extra protocollum), borde jag wähl hafwa försyn; men nöden, all tings läromästarinna, drifwer äfwen mig, att med uplyfta händer supplicera om Herr Doctor och Biskopens samt Vener[andi] Consistorii gunst och bewågenhet.

Min Swåger, Sal[ig] Pastor Collin i Ryssby, qvitterade en änka, min k[iära] syster, med många wärnlösa barn, utan att kunna lämna dem tak öfver hufwudet eller kläder att skyla sig med, eller en enda betta bröd att underhålla sitt usla lif. Min syster sökte i sin mans tid, med all flit, att utreda sig från en ansenlig skuld, som Hennes man iråkat (ej den förste) wid en sysla, som war alien ifrån hans ergon; men hänt dermed ej wähl till slut. Påfölgden blifwer altså oundwikelig, att Hon med sine usle barn måste sin öfriga tid gå ostiatim att betla sig fram och kasta sig för allas dörrar.

Hwar gång jag föreställer mig detta min k[iära] systers hårda öde, simma mina ögon i tårar och jag blifwer utom mig siälf stadd. Ser altså ingen dödelig hielp för Henne på jorden annor, än Högwördige Herr Doctor och Biskopen och Vener[erandum] Consistorium, hwarföre jag om den på det aldra-ödmiukaste anhåller; och äfwen hos min Gud supplicerar, att Han, som har alla de sinas hiertan i sin hand, täcktes beweka Högwördige Herr Biskopens och Herrar Consistorialium hiertan att rädda Henne ifrån en så hård undergång.

Jag wet nogsamt lagens stränghet, men wet ock, att alla blad äfwen i honom hafwa twänne sidor. Kyrkolagen tyckes ock indulgera med conservation, att beskedelige prästänkor ej må behöfwa betla sig fram, sedan deras män med heder förestått sin sysla; men det är icke detta locus jag här citerar, utan det Capitlet de favore in Judice.

Sedan Europeerne i senare tider blifwit mer moraliserade, pläga siälfwa de härskande fiender hafwa någon indulgence med Literatis; om jag får räkna mig ibland de minsta af dem, torde så mycket mer hos Reverendiss[imum] Episcopum och Ampl[issimos] D[ominos] Consistoriales, de tårar, som upoffras till Eder af en gammal, gråhårig och utsläpad Landsman, som i all sin tid sökt göra sig wärdig sine Herrar Landsmäns mildare åtancka, få komma för Vener[andum] Consistorium, och något litet hos det upspäda ett hårt förestående decretum.

Denna min syster har flere wähl upfödde och artade döttrar. Kunde någon af competitorerne wara i situation att fägna sig af endera, fordrade ofelbart all moral, att han cederade sin Swärmoder prästestomen; då hade Min Syster tak öfwer hufwudet, och jag fingo med soulagerat sinne förnöta mine öfrige få dagar.

Det står hos Vener[andum] Consistorium allena att gifwa missiver. Kunde deribland någon sådan inställas, som woro i situation att rädda församlingen och tillika wille rädda huset, om det giort sig församlingens åtancka wärdigt, blefwo jag af Vener[ando] Consistorio bönhörd, som med oaflåtelig wördnad borde och skulle i min öfriga tid, ja neder i grafwen, derföre prisa och tacka så Herr Doctor och Biskopen, som en hwar af Herrar Lectorerne, mine Landsmän, Gynnare och Wänner. Härom är det, hwar om hos Högwördige Herr Doctorn och Biskopen samt Högärewördige Herrar Consistoriales jag på det ödmiukasta bönfaller, samt förblifwer

Högwördige HerrDoctorn och Biskopens
samt Venerandi Consistorii
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1766
d[en] 11 April.

upSUMMARY

This letter to the Bishop [Olof OsanderOsander, Olof (1700-1787).
Swedish. Clergyman. Bishop of
Växjö. Married to 1. Magdalena
Birgitta Goeding (1730) 2. Elisabet
Kristina Stobceus (1763) 3. Ulrika
Althea Gundel (1774).
] and the Chapter of Växjö [Domkapitlet i VäxjöDomkapitlet i Växjö,
Swedish.
] is very different from Linnaeus’s ordinary formal letters: it is a heartbreaking plea for assistance in an unbearable situation.

The Reverend Johannes CollinCollin, Johannes (1707-1756).
Swedish. Vicar of Ryssby. Brother-in-law
of Linnaeus, married to his sister
Sophia Juliana Collin, born Linnaea.
Also brother-in-law to Ann Maria
Höök, Carl Ammon Branting and
Samuel Linnaeus. Father of Anna Sofia
Widegren.
in Ryssby, married to Linnaeus’s sister [Sophia JulianaCollin, Sophia Juliana
(1714-1771). Swedish. Wife of Johannes
Collin, born Linnaea. Daughter of Nils
Ingemarsson Linnaeus and Christina
Brodersonia Linnaea, sister of Linnaeus.
Also sister of Anna Maria
Höök, Emerentia Branting and
Samuel Linnaeus. Sister-in-law of Carl
Ammon Branting and Gabriel
Höök. Mother of Anna Sofia
Widegren and mother-in-law of David
Widegren
], died and left a widow and many children. Her husband also left a considerable debt, which means that she must now leave her home and start begging. The family is quite destitute of everything; they lack a home, clothes and food.

Linnaeus is in despair and sees no way out other than appealing to the Bishop’s and the Chapter’s mercy and commiseration to save her from complete disaster.

Linnaeus mentions that ecclesiastic law allows indulgence in cases like this to save a clergyman’s widow from a life in misery. Conservation, whereby the new clergyman marries the widow, is a common solution.

Linnaeus also mentions that the widow has marriageable daughters. If a competitor would like to marry one of them, then he would be morally obliged to leave the vicarage to his mother-in-law, the widow.

Only the venerable Chapter can give ordinations. If, in this process, the congregation and the vicarage could be vouchsafed, Linnaeus would be eternally grateful to the Bishop and the consistorials.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Domkapitlets i Växjö arkiv, EIII:108). [1] [2] [3]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1907), vol. I:1, p. 286-288   p.286  p.287  p.288.
2. "Linnés faders Nicolaus Linnaeus släktanteckningar" (2007), p. 121-122 .