Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5802 • Carl Linnaeus to Domkapitlet i Växjö, 1 January 1767 n.s.
Dated 1767 d. 1 Januarii. Sent from Uppsala (Sweden) to Växjö (Sweden). Written in Swedish.

L5802. Carl LinnaeusCarl Linnaeus (1707-1778). Swedish. to Domkapitlet i Växjö Domkapitlet i Växjö Swedish.
, 1 January 1767 n.s.

Högwördige H[err] Doctor och Biskop
samt
Högwördige, Höglärde H[err] Doctorer, Professorer,
Lectorer; samt[e]l[iga] Consistoriales.

Då jag nu med åhrets omwäxling genomgår mine räckningar, finner jag mig uti ingens skuld högre fördiupad, än uti Högwördige H[err] Doctor Biskopens och samtelige Herrar Consistorialium, som på min wördsamma ansökning, då jag ropade utur min nöd, öfwer min wärkeliga förmodan, täcktes rycka min k[iära] syster utur en oundwikelig undergång, och liksom utur sielfwa elden. Så grufweligt jag såg hennes olyckeliga öde för mina ögon dageligen swäfwa, så oändelig fägnad, hugnad och wederqwickelse ärnöt jag af Högwördige H[err] D[octor] Biskopens [och] samt[e]l[iga] H[errar] Consistorialium oförlikneliga gunst och bewågenhet, då jag fick förspöria, att DE, ömhiertade öfwer den elendiga, täckts bönhört mig, då jag i min nöd ropade.

Min wördnad härföre och min tacksamhet af min innersta siähl, skall därfore aldrig uphöra, så länge jag får andas här i werlden. Min högsta skyldighet är wisserligen, att härföre ibland dem inställa mig, som på denna tid af wärmaste hierta önska Högwördige H[err] D[octor] Biskopens och samt[e]l[iga] H[errar] Consistoriales all sällhet, så i detta ingående, som många påfölliande åhr, att den Alsmächtige Guden, som warit, som är, som blifwer, må hafwa deras arfwingar uti sitt milda beskydd, då deras k[iära] föräldrar måste lämna dem åt en ond wärld, men likwähl åt den som alt styrer och städse förblifwer.

Jag lefwer och dör

Högwördige H[err] Doctor Biskopens
samt
Högwördige och Höglärde
H[errar] Consistorialium
ödmiukaste tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1767
d[en] 1 Januarii

upSUMMARY

Linnaeus expresses his infinite gratitude to the Bishop [Olof OsanderOsander, Olof (1700-1787).
Swedish. Clergyman. Bishop of
Växjö. Married to 1. Magdalena
Birgitta Goeding (1730) 2. Elisabet
Kristina Stobceus (1763) 3. Ulrika
Althea Gundel (1774).
] and the Chapter of Växjö [Domkapitlet i VäxjöDomkapitlet i Växjö,
Swedish.
] for their human kindness when they heeded his desperate plea for his sister [Sophia Juliana CollinCollin, Sophia Juliana
(1714-1771). Swedish. Wife of Johannes
Collin, born Linnaea. Daughter of Nils
Ingemarsson Linnaeus and Christina
Brodersonia Linnaea, sister of Linnaeus.
Also sister of Anna Maria
Höök, Emerentia Branting and
Samuel Linnaeus. Sister-in-law of Carl
Ammon Branting and Gabriel
Höök. Mother of Anna Sofia
Widegren and mother-in-law of David
Widegren
] in distress. To Linnaeus it was an enormous relief and bliss to have the good news of this venerable assembly’s decision.[ In July the same year, the Chapter suggested as successor to Johannes CollinCollin, Johannes (1707-1756).
Swedish. Vicar of Ryssby. Brother-in-law
of Linnaeus, married to his sister
Sophia Juliana Collin, born Linnaea.
Also brother-in-law to Ann Maria
Höök, Carl Ammon Branting and
Samuel Linnaeus. Father of Anna Sofia
Widegren.
, a man who was in a position to take over the house. This was David WidegrenWidegren, David (1733-1791).
Swedish. Vicar of Ryssby. Succeeded
Johannes Collin at the vicarage. In his
first marriage husband of Anna Maria
Widegren, born Collin. Son-in-law of
Sophia Juliana Collin.
, who succeeded his predecessor in 1767, and was married to Sophia Juliana and Johannes Collin’s daughter Anna Sofia WidegrenWidegren, Anna Sofia
(1742-1773). Swedish. Wife of David
Widegren. Daughter of Sophia Juliana and
Johahnnes Collin.
].

As long as he lives, Linnaeus will be full of reverence and gratitude to the Bishop and the Chapter for their charitable deed, and he wishes, with all his heart, all happiness in the world, now and in the future, for them and their families.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Domkapitlets i Växjö arkiv, EIII:109). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1907), vol. I:1, p. 289   p.289.