Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5803 • Carl Linnaeus to Domkapitlet i Växjö, 13 June 1769 n.s.
Dated 1769 d. 13 Juni.. Sent from Uppsala (Sweden) to Växjö (Sweden). Written in Swedish.

L5803. Carl LinnaeusCarl Linnaeus (1707-1778). Swedish. to Domkapitlet i Växjö Domkapitlet i Växjö Swedish.
, 13 June 1769 n.s.

Högwördige H[err] Doctor och Biskop.

Hos Högwördige H[err] Doctoren och Biskopen samt samtelige Venerandi Consistorii Assessores har jag den ähran aflägga all uptänkelig tacksäjelse för den sensibla ömhet Venerandum Consistorium, täckts hysa för min olyckliga syster i Wirestad med dubbelt nådåhrs tilldelande. Flere gånger satte jag pennan på papperet att supplicera om denna nåd hos Venerandum Consistorium, men måste äfwen så draga henne tillbakas, i fruchtan at med mine månge böneskrifter giöra mig illa luchtande; ty en semper querulus är obehagelig både för Gud och menniskor. Jag har orsak at i grafwen wörda Venerandi Consistorii behiertande af mine böneskrifter, för min Broder; för min Syster i Rysby; hwar till Venerandum Consistorium nu gifwit till på kiöpet mer än jag wågat söka, ja nästan mer än jag kunnat hoppas.

Gud alsmächtig beware samtel[ige] H[err] Consistorialium barn och blodsförwanter at aldrig råka i sådant elende, som min syster nu är. Ty hwad kan wara uslare än en nakot Prästänka med flera wernlöse barn, ty hon kan hwarken arbeta äller tigga. Den nåd Högw[ördige] H[err] Biskopen och H[err] Consistoriales ärtedt min syster, ärkienner jag med all den wördnad och tacksamhet, som den skedt mig sielf, och skall därföre all min tid wörda mine kiäre och hederswärde Landsmän. Jag wågar ej bönfalla mer, utan framhärdar

Högwördige H[err] Doctorens, Biskopens
och samt[e]l[ige] Herrar Consistorialium
ödmiuke tienare
Carl v[on] Linné

Upsala 1769 d[en]13 Juni.

upSUMMARY

Linnaeus expresses his deep gratitude to the Bishop [Olof OsanderOsander, Olof (1700-1787).
Swedish. Clergyman. Bishop of
Växjö. Married to 1. Magdalena
Birgitta Goeding (1730) 2. Elisabet
Kristina Stobceus (1763) 3. Ulrika
Althea Gundel (1774).
] and the Chapter of Växjö [Domkapitlet i VäxjöDomkapitlet i Växjö,
Swedish.
]for their charitable kindness in granting his miserable sister Anna Maria HöökHöök, Anna Maria
(1710-1769). Swedish. Wife of Gabriel
Höök, born Linnaea. Daughter
of Nils Ingemarsson Linnaeus and
Christina Brodersonia Linnaea, sister of
Linnaeus. Also sister of Sophia Juliana
Collin, Emerentia Branting and Samuel
Linnaeus. Sister-in-law of Carl Ammon
Branting and Johannes Collin.
in Wirestad two years of grace. Linnaeus started to write a supplication for her several times but could not finish it for shame of harassing this venerable assembly, time and again, with two sisters [the other sister is Sophia Juliana CollinCollin, Sophia Juliana
(1714-1771). Swedish. Wife of Johannes
Collin, born Linnaea. Daughter of Nils
Ingemarsson Linnaeus and Christina
Brodersonia Linnaea, sister of Linnaeus.
Also sister of Anna Maria
Höök, Emerentia Branting and
Samuel Linnaeus. Sister-in-law of Carl
Ammon Branting and Gabriel
Höök. Mother of Anna Sofia
Widegren and mother-in-law of David
Widegren
] and one brother[Samuel LinnaeusLinnaeus, Samuel (1718-1797).
Swedish. Dean of Stenbrohult. Son of
Nils Ingemarsson Linnaeus and Christina
Brodersonia Linnaea, brother of
Linnaeus. Also brother of Anna Maria
Höök, Sophia Juliana Collin
and Emerentia Branting. Brother-in-law
of Gabriel Höök, Johannes
Collin and Carl Ammon Branting.
Correspondent of Linnaeus.
]. Linnaeus was afraid that his ”many supplications would make him stink. A querulous person is unpleasant to both God and man”. Now Linnaeus has achieved much more than he could ever hope for.

God save the children and the families of all the consistorials, and may nobody experience his sister’s misery! What is more miserable than a clergyman’s naked widow with many children? She can neither work nor beg. Linnaeus is very much indebted to the Bishop and the Chapter for their charity.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (Domkapitlets i Växjö arkiv, EIII:111). [1] [2]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1907), vol. I:1, p. 290-292   p.290  p.291  p.292.