Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5804 • Carl Linnaeus and Nils Rosén von Rosenstein to Domkapitlet i Hernösand and Nicolaus Sternell, 27 April 1744 n.s.
Dated 16 April 1744. Sent from Uppsala (Sweden) to Härnösand (Sweden). Written in Swedish.

Högwördige Herr Doctor och Biskop,
Högärewördige och Höglärde Herrar Lectorer
och Consistorii Assessorer.

Högwördige Herr Doctorns och Biskopens samt Venerandi Consistorii gunstiga skrifwelse af d[en] 29 Martii sistledne har Facultas Medica haft den ähran at bekomma, hwaruti Högwördige Herr Doctorn och Biskopen, samt Venerandum Consistorium begär Facultetens närmare utlåtelse öfwer de framsteg Medicinae Candidaten Nils Gissler redan giort, och om han kan wara tjenlig till den bestälning, som Hans Kongl[ig] Maij:t af den 3 Novembr[is] 1743 påsyftat; Med det mera, som samma bref inneholler; Hwarpå Faculteten will hafwa den ähran, at lemna följande till swar:

Candidaten Nils Gissler har här uti lefwerne och upförande sig stält, som en skickelig student agnar och anstår, samt sine studia Medica och Physica med all alfwar drifwit. Hwarpå han d[en] 15 Sept[embris] 1742, sedan han förut upwist så Facultatis Theologicae, som Philosophicae adprobationer, anhölt för Faculteten at undergå Examen Medico-Theoreticum, den han ock till Facultetens fulla nöije presterade. Under den tiden han här wistats, har hän ock stadigt besökt siuka, hwartill han dageligen blifwit handhafd af Medicinae Practices Professorn, Kongl[ig] LifMedicus Rosén, som honom brukat, at till sina patienter förskicka; hafwandes ock han förledit åhr wid den här grasserande smittosamrria siukdomen giort märkelig tjenst. Uti Historia Naturali och Botaniquen har bemälte Candidat gort de framsteg, som få andra vid Academien, så at ingen tycks vara tjenligare till den ort, där inga Apotheker äro at tillgå, än denna Gissler, såsom, de mästa Medicamenter tagas af wäxter, och Simplicia äro de tjenligaste för Allmogen i Norland; warandes han till Medicamenters förskaffande och preparerande så mycket mera fallen, som han haft tilfelle på Kongl[iga] Apothequet i Stockholm en lång tid samma preparationer at åskåda.

Merbemälte Candidat har redan för detta hos Faculteten anhållit om Examen Medico-Practicum, hwilken doch kommit nogra weckor at upskjutas, dels af Facultetens ledamöter, som med Lectionibus Publicis och Privatis samt andra ämbets sysslor warit öfwerhopade, dels ock af bemälte Candidat sielf, som esomoftast blefwit kallad på landet till at besöka de häromkring boende siuka. Har ock nu dessa 14 dagar warit på landet hos en förnäm Herre och honom skjött i dess siukdom, hwarifrån han i dag inkom, då Faculteten strax med honom anstälde den ofwannämde Examen Medico-Practicum, och noga och länge uti alla partibus Medicinae examinerade, och fant honom ega den kunskap och ärfarenhet, at Faculteten kan med trygghet och godt samwete recommendera honom till den wigtiga syssla han nu i ödmiukhet söker. Efter slutad Examen förklarade Faculteten honom, Nils Gissler, för Licentiatus Medicinae. Och, när detta blef bestält, honom antydde Högwördige Herr Doctorns och Biskopens, samt Ven[erandi] Consistorii behag, at ofördröjel[igen] sig till Hernösand begifwa, der at aflägga det specimen, som till en sådan bestälning hörer.

Wij framhärda med wördnad och tilgifwenhet
Högwördige H[err] Doctorns och Biskopens samt
Venerandi Consistorii
Ödmiuke och hörsamme t[ienar]e
Carl Linnaeus Nils Rosén
p[ro] t[empore] Decanus

Uppsala d[ie] 16 April 1744.

upSUMMARY

The Medical Faculty at Uppsala UniversityUppsala University, Swedish.
Uppsala University was founded in 1477.
has received a letter, dated the 29 of March [1744 o.s] from the Bishop [Olof KiörningKiörning, Olof
(1704-1778). Swedish. Superintendent at
the diocese of Härnösand, from
1773 entitled bishop. Married to
Elisabeth Margareta von Hermansson.
Father of Georg von Kiörning.
was then appointed its superintendent] and the Chapter of Härnösand [Domkapitlet i HärnösandDomkapitlet i Hernösand,
Swedish.
], in which they want information about Nils Gissler’sGissler, Nils (1715-1771).
Swedish. Logices, physices et medicinae
lector, Härnösand.
progress im his studies, and if he has achieved the standard required in the Royal Decree of 3 November, 1743 [Linnaeus here refers to a decision, made by the Swedish Riksdag, to set up a post as Physices lector at Härnösand’s gymnasium]. Linnaeus and Nils Rosén von RosensteinRosén von Rosenstein, Nils
(1706-1773). Swedish. Physician
and professor of medicine. Colleague of
Linnaeus at Uppsala. The founder of
modern pediatrics. Correspondent of
Linnaeus.
represent the Faculty and give the following answer.

Gissler is, in all respects, an examplary young man; he is diligent in his studies of medicine and physics. After passing his examination in theology and philosophy, he was also examined in the theory of medicine to the Faculty’s full satisfaction. During his stay here, he has visited sick people, under the guidance of Rosén von Rosenstein. He also served when an infectious disease was raging. Gissler has few equals in natural history and botany, which makes him especially well fitted for a place where there is no pharmacy. In Stockholm he has, for a long time, studied herbal praparations at the Royal Pharmacy.

Gissler has already applied for an examination in practical medicine, but this has been delayed, partly beacause of his own work among the sick in the countryside. He has now been examined by the Faculty to its complete satisfaction. Gissler is now Licentiatus medicinae. The Faculty recommended him to go to Härnösand at once and go through the final examination for the office in question.

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1907), vol. I:1, p. 293-294   p.293  p.294.