Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5815 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 23 December 1739 n.s.
Dated Undated, but read out in The Academy of Sciences 12 December 1739. Sent from Stockholm (Sweden) to Stola (Sweden). Written in Swedish.

J[ohan] G[ottschalk] Wallerii

1 Observationer om Brömsar.

Lofwar beskrifwa Brömsarne, det dock ej sker.

Blandar Tabanos och Oestrum, Brömsar och Stygn.

Oestrum, för hwilket Boskapen mest springer, låter ej med wingarne.

Att de settia sig i manken på Creaturen, tror man swårligen

Att brömsarne bita stora hohl?

Att de settia sig på Diuren? och at koren der af ömma ej låta miölka sig?

Att Creaturen (utom Renen) af dem dö?

Att de äro grömmare der watnsigtigt är?

Att de äro swåra mot Creatur af swart färg?

Att swarta Creatur ej trifwas i gården, för deras skull?

Quaeritur om curen med Libbsticke är ny invention? äl[le]r gammal, af Rei rusticae Authoribus bekant?

Hur länge Libbestickans efect kan wara i hettan?

Om Libbesticke kan wäxa i Lappland?

2 Observationer om Succedaneo Amygdali.

Quaeritur om Author detta sielf försökt ? Wore önskeligt få se prof här af.

Flores exsiccati kunna ej gifwa emulsion; altså näppel[igen] Mandel smak; kanske luckt.

At en tor blomma skall blifwa succedaneum af ett fett miölfult frö, är sälsamt?

När Auctor wisar Accademien prof häraf, blifwer hon i bättre stånd att här öfwer utlåta sig.

upSUMMARY

Linnaeus makes critical comments to observations submitted to the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] by Johan Gottschalk WalleriusWallerius, Johan Gottschalk
(1709-1785). Swedish. Professor of
chemistry at Uppsala.
regarding: 1. Suggestions concerning the behaviour of gadflies and problems they may cause cattle. 2. Succedaneo amygdali.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA, Carl von LinnÚs arkiv). [1]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 2   p.2.