Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5817 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, 4 October 1740 n.s.
Dated 1740. sept. 23. Sent from Stockholm (Sweden) to ? (). Written in Swedish.

Memorial.

Wid Wettenskaps Academiens senaste sammankomst wart proponerat, om ej rådeligt skulle wara, att Academien förobligerade sig att årligen twenne gånger utkomma med sina actis, i dett stället nu och här tills hon hwart fierdedehls åhr fram kommit; hälst sådant nu ändras kunne, men ej så lätt framdeles; besynnerl[igen] som man befar framdels defect af observationer. Denna quaestion blef ej afgiord, utan upskiuten till nästa sammankomst. Altså har jag, som på ett par dagar måst bortresa, fördristat mig lämna min mening här medelst skriffteligen.

1. Mig skulle wara en indifferent sak om acta utgofwes en, twå äl[le]r fyra gånger om åhret, allenast man på något sätt kunne unwika opprobrium vulgi; att wij begynna hett, men kalna snart; att wij ej gå ifrån dett, som wår Nation ej engång förekastats. Dett och H[err] Biskop Benzelii bref afrådde. Liksom att observationer nu straxt för oss skulle fattas. liksom wij skulle tro oss wähl, men förmå litet. Altså om afkortning skulle ske, måste de flitige och sene lika lijda. jag har här tills presterat siu observationer på 5/4 dels åhr; några andra äfwen så.

2. Då inrättningen skedde, mins jag mycket wähl, att jag rådde ej förhasta, då hade warit tijd; då ingen åtalan; intet omdömme. Om nu är apropos wisa första graden till aftagande, just nu wij bekomma Rikzdag, på hwilken wij förmoda och hoppas upmuntran, lämnar jag då herrar Ledamöter att dömma som äro statsmän. Jag tror wähl, att på slutet wåra acta ej utkomma hwart halfwa åhr, gifwe Gud hwart hela! önskar altså endast jag, att de ej sker i min tijd.

3. Att oss redan skulle fattas observationer, tror jag aldeles intet. När jag går igenom catalogum Membrorum restera ännu inemot 30 personer med observatis, som nödsakel[igen] måste komma in, innan nästa åhrs slut äffter grundreglorne; då jag är säker, att många med mig, af dem som gifwet förut in sina pensa, lära giöra opera supererogationis; altså på intet sätt blifwa defect.

4. Äller hwarföre äro så många Ledamöter intagne, om ej till ett och samma ändamåhl, att conjunctis viribus giöra ett med många? ju flere Ledamöter intagas, ju mindre arbete för Ledamöterne, och ju mindre heder för hwar och en in specie; där igenom blifwa rariores, minus rari inter raros.

4. Om Academien skulle bestå 50 a 100 plåtar årligen till någon tienlig att resa omkring till någon province om åhret, skulle aldrig fattas så mycket, som behöfwas till 20 ark.

5. Ett argument, som H[err] Baron Cederhielm behagade senast framföra, hwar den försäkringsskrifft hwar och en af Herrar Ledamöter afgifwet, att ej gå ifrån hufwud- statuta academica; jag skulle tro att denna sak woro en af de förnämsta, och altså att ingen wille blifwa menedare.

6. Om wij i det reglement som ingifwes till Hans Kongl Maij:t förobligera oss till hwart halfwa åhr, doch continuera med 4 quartal om åhret, är jag ej där emot.

Mine Herrar, desse punctar har jag upsat, ej af studio contradicendi, utan endast af kiärlek för Academien, den jag hyser så stor som någor annor, hälst emädan jag såsom Ledamot bör tala här utinnan. Jag kan wähl wara nögd med hwila och ro, allenast hela Academien ej lider för någon lättia skull. Jag har fruchtat här uti att tahla (att jag ej måtte dömmas såsom iniquus af dem som wille annat än jag), som älskar Eder alla, och önskar älskas af Eder.

Carl Linnaeus

Stockholm
1740. sept[ember] 23.

Till
Wettenskaps Academien
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus explains that he will be unable to attend a forthcoming meeting with the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] when issues regarding the publication of the Academy proceedings shall be discussed. He offers his views. He refers to a letter from Erik BenzeliusBenzelius, Erik (1675-1743).
Swedish. Librarian of Uppsala
University. Founder of the first Swedish
society for the sciences, the Collegium
Curiosorum (1710) and of the Royal
Society of Sciences, Uppsala (1727).
Archbishop.
and arguments earlier presented by Carl Wilhelm CederhielmCederhielm, Carl Wilhelm
(1705-1769). Swedish. Nobleman,
chamberlain, one of the six founders of
the Royal Swedish Academy of Sciences.
.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA). [1] [2] [3] [4]

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 8-10   p.8  p.9  p.10.