Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5818 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [10 February 1741] n.s.
Dated Undated, but presumably written around 10th of February 1741. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Jag finner intet att Wettenskaps Academien kan understå sig at utgifwa öfwerstående observation, såsom stridande mot physiquen och förnufftet, endast på en mans enda försök understödd, ty skulle ett sådant rön wara falskt, såsom äffter all apparence, woro intet mächtigare at giöra Academiens acta förachtelige och des Ledamöter owärdige.

C[arl] Linnaeus.

upSUMMARY

Linnaeus strongly advises against acceptance of a paper that has been submitted for publication [Linnaeus refers to a paper sent in to the Royal Swedish Academy of Sciences, Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
by Daniel TiseliusTiselius, Daniel (1682-1744).
Swedish. Rural dean.
on removing worms from the rye field. It was, however, published, “Medel at drifwa bårt sädes-matken från råg-broddenTiselius, Daniel “Medel at
drifwa bårt sädes-matken
från råg-brodden",
KVAH (1741).
”].

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 11   p.11.