Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5819 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [10 February 1741] n.s.
Dated Undated, but presumably written around 10th of February 1741. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

H[öglärde] H[err] Barons Cederhielms rön (Lit. β) om Mulwaders utrotande medelst S. Brittae lök, är en observation som tyckz meritera; doch woro nödigt at man först wiste hwad det woro för en lök med des namn, som är ej bekant.

nomina si nescis, perit et cognitio rerum.

Det andra försöket (Lit. γ) om Möss at fördrifwa genom igelkottar är både nyttigt, nytt och curieuxt; woro önskeligt det kommo med första på trycket.

Lit. α torde och hafwa sin nytta; woro doch wähl om det mehr undersöchtes, äller wäntades till lägligare tillstånd.

C[arl] Linnaeus.

upSUMMARY

An observation submitted by Carl Wilhelm CederhielmCederhielm, Carl Wilhelm
(1705-1769). Swedish. Nobleman,
chamberlain, one of the six founders of
the Royal Swedish Academy of Sciences.
on extermination of moles using onion is deemed interesting.

Cederhielms experiment on extermination of mice with hedgehogs is recommended for publication.

Cederhielms third experiment needs further investigation.

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 11-12   p.11  p.12.