Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5820 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [15 May 1741] n.s.
Dated Undated, but presumably written in the middle of May 1741. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Samma observation har jag läsit, och H[err] Auctorens goda intention förståt, den och bör med all ärkiensla bemötas.

Hwad om tufwor ock äng resoneras tycks låta bätre ex cathedra, än på landsbygden; mer wara resonementer än observationer. Ex[empli] gr[atia] ibland orsaken till tufwor:

1 Mulwader, Näbbmöss, är tritum mehr än verum; ty då skulle mehr tufwor wara i Holland, än annorstäds.
2 Stenar. Detta är förr omtalt i academien; men auctor förstår ej rät processen wid des generation.
3 Nötter &c. haec indigna sunt. Säf (Scirpus capitulis equiseti) bör ej hållas för orsak till tufwor i ängar, mehr än kattedynga orsak till dyngstacken.

Jag kan för min dehl intet råda at observationen införes uti Kongl[iga] Academiens actis, fast jag ganska gierna giorde H[err] Auctor tienst där med.

Carl] Linnaeus.

H[err] Baron Cederhielms anmärkningar approberar och underskrifwer jag des utom.

upSUMMARY

Linnaeus advises against acceptance for publication of observations [delivered by Ernest And. von DöbelnDöbeln, Ernest And. von
Swedish. Chief judge.
] on causes for formation of tufts in meadows.

PS. He agrees with Carl Wilhelm CederhielmCederhielm, Carl Wilhelm
(1705-1769). Swedish. Nobleman,
chamberlain, one of the six founders of
the Royal Swedish Academy of Sciences.
.

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 12-13   p.12  p.13.