Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5822 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [15 February 1742] n.s.
Dated Undated, but must have been written in the middle of February 1742. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Kiäre Herrar, lätt oss ej komma fram med sådana Lappar, som hwar Kierring wet tahla om (salvo omni honore auctoris), ty hwar sommar ser man at der sädes stånd stå glest, där få de oändeliga ax. förleden sommar stod et Rogstånd på Riddarholmen uti Majorens trägård, som bar öfwer 100 ax, men hwem kunne dröma at sådant tienar til observationer för wår Academie. man ser det ock dagl[igen] på bondgårdarne. jag will ej höra talas om omogna frös praeference.

At få 14 a 18 kornet är ej rart, utan allmänt i Berglagerne men det allenast ett äl[le]r tu åhr; at få således hwart åhr det wore konst.

Carl Linnaeus.

upSUMMARY

Linnaeus advises against acceptance for publication of an observation on rye sowing [sent in to the Royal Swedish Academy of Sciences, Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
by Johan Helmich RomanRoman, Johan Helmich
(1694-1758). Swedish. Composer, Royal
Conductor.
].

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 17   p.17.