Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5825 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [15 July 1742] n.s.
Dated Undated, but must have been written in the the middle of July 1742. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Resolutio. Brömskulorne på kor äro af samma egenskap med rehnkulorne, dem jag beskrifwit uti actis och Flora Lapponica.

Äfter mig har Reaumur tom. IV beskrifwit Brömskulor och dess flugor uti sin Historia Insectorum helt noga.

Den öfwerskickade puppan är den rätta, men flugan helt annor, aldrig producerad i någon brömskula, utan kommen utur wattnet; är och et helt annat flugslächte, i det denna är en bröms med tänder; men brömskulo flugan utan tänder.

Will man skaffa Brömsflugan, får man ei kramma henne hårt, då hon uttryckes, utan snarare laga, at hon tages, då hon sielf utfaller, lägga henne med kodynga uti et glas, så får man den rätta äfter tre dagar gemenligen.

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 22-23   p.22  p.23.