Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5826 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [15 September 1742] n.s.
Dated Undated, but presumably written circa 15 September 1742. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Detta rön har jag genomläsit.

Beskrifningen på Stäkran är ofulkomlig, at man kan där af ej inhämta hwilken wäxt där med förstås.

Hwad allmänt hålles före wara Stäkra, wet jag fuller, men torde twiflas ännu om det är samma gräs, som giör siukdomen hoos hästar.

Beskrifningen på symptomerne wid siukdomen har jag nogare annoterat.

Curerne äro singulaire, mig aldeles tillförene obekante, dem jag håller mycket wärdige at af academien publiceras till försök af Landtmänneme.

Hwad praeservativet sist angår, i det man rökar hästen med swafwel under näsan, måste jag tillstå at jag högel[ige]n där om twiflar.

C[arl] L[innaeus]

upSUMMARY

A report from review of a submitted paper.

A description of the plant Stäkra is held to be incomplete.

Linnaeus doubts if the plant causes an illness in horses with the same name.

A description of the symptoms of the illness draws the attention of Linnaeus.

Suggested methods to cure the illness are recommended for publication.

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 23-24   p.23  p.24.