Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5829 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [31 December 1744] n.s.
Dated Undated but presumably written late in December 1744 or early in January 1745. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Denna observation går öfwer mitt ringa begrep. Jag tror intet at watnet blefwit förwänt uti blod, utan uti Pontack, för aldeles sammà skiähl som auctor brukar.

Det woro artigt at se swafwel solverat utan kokning uti watn.

Academiens giöremåhl är ej at emottaga resonementer, utan endast rön.

Här uti Upsala trägård är en underlig dam, uti h[wil]k[e]n watnet liwar sommar är förwänt i blod, och des utom offta rägnar om nättren krut neder på samma dam, som om morgonen bortblåser. Detta har Klingenstierna och många andra med mig 100 gånger sedt.

Om utur botnen stiger någon spiritueux materia, äl[le]r alcalisk äl[le]r sulphurisk äl[le]r aetherisk wet jag icke. men dett wet jag att all denna bloden är lefwande, och att hwar partikel rörer sig; och att det är oändelige 1000 små matskar, stora som 1/s loppa alla röde; och hoppa med 2 horn, lika sierthorn, hafwa alla et öga i pannan och där af kallas monoculi.

Det är mehr än 70 åhr, sedan Swammerdam, Lister, Blankard &c. öpnade ögonen på böndren, som af monkarne woro förblindade med superstition at watnet woro förwänt i blod; de hafwa wist först desse insecter, som nu allmänt kiennas i werlden.

i mitt lilla tahl om insecterne, hållet för Kungl[iga] Academien: watnet har och sine löss (Monoculi) som föröka sig offta otroligt, att hela watnet blifwer rödt; hwar af hela hopen i Holland trodt watnet warit förtvänt i blod, medelst underwärk.

Om detta rönet hade kommit fram, hade det warit mächtigt giöra hela academien till en fabel.

jag ber at detta ej må gravera mig hoos rönets auctor, som jag detta giör till academiens tienst, utan at laedera den jag ej kienner.

C[arl] L[innaeus]

upSUMMARY

A review statement on a submitted observation suggesting that water in a pond has turned into blood. Linnaeus rejects the proposition.

There is a pond in the botanic garden in Uppsala in which the water every summer is turned into blood as observed many times by Samuel KlingenstiernaKlingenstierna, Samuel
(1698-1765). Swedish. Physicist and
mathematician, professor of experimental
physics at Uppsala. Correspondent of
Linnaeus.
and himself. The reason is, however, that large numbers of small, red worms, called monoculi, invade the pond.

It is already more than 70 years ago since Jan SwammerdamSwammerdam, Jan (1637-1680).
Dutch. Naturalist. By his microscopical
studies Swammerdam made fundamental
scientific contributions to the study of
entomology. Boerhaave edited his
Biblia naturae sive historia
insectorum
(1737-1738).
, Martin ListerLister, Martin (1638-1712).
British. Naturalist.
and Steven BlankaartBlankaart, Steven (1650-1702).
Dutch. Anatomist and naturalist.
showed this

Linnaeus had mentioned this in his Academy lecture about the insects [Linnaeus refers to his Tal, om märkwärdigheter uti insecterneLinnaeus, Carl Tal, om
märkwärdigheter uti
insecterne, hållit för
wettenscaps academien uti auditorio
illustri, då första
praesidentskapet aflades 1739. d. 3.
october
(Stockholm, 1739). Soulsby
no. 1341.
].

It would have ridiculed the Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] if the submitted observation had been accepted.

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 42-43   p.42  p.43.