Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5833 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [24 November 1750] n.s.
Dated Undated but read in the Academy of Sciences 24 November 1750. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Relationen om Cabbliou fisket tyckes kunna tryckas uti acterne; hwad är det för ett slags träd som kiöpes ifrån Holsten och Meckelburg? mon icke Populus nigra, som så lätt wäxer hos oss, som hos dem.

Beskrifningen om Pihlålen tyckes wara skrifwen för 3 secula sedan i det grofwaste barbarie. är denna fisk samma med Linåhlen Faun[a] 274, så är han så galet ritad som beskrifwen; holen på halsen äro ej beskrefne, ej häller branchiae. fisken måste skaffas i spiritu vini och sändas till mig, så will jäg determinera honom, ty at en wettenskaps academie skulle den så framställa som nu är i m[anuscripta] woro en styggelse.

Fisklusen är lika ofulkomlig; här är ej en gång numerus pedum utsatt; om det är den allmänna fisklusen, så är den alt för galet ritad; den bör skaffas och sändas till Cammerherren de Geer, at hon ej må smitta acterne.

Bergpattarne äro ofelbart et Zoophyton, men af hwad slag kan jag omögligen gissa, ty här är i beskrifningen ej ett enda ord tillräckeligit och dugeligit.

C[arl] L[innaeus]

Pihråhlen har jag fått.
den är Lampetra coeca authorum.
authors figur äller beskrifning doger ingen thera.
Han har 2ne anthennas wid nosen, wid munnen 2 par tentacula och aperturae branchiarum böra ses i den lefwande.

C[arl] L[innaeus]

upSUMMARY

A paper on fishing Cabbliou is recommended for publication in the Acta [Linnaeus means Kungliga Vetenskapsakademiens handlingar Kungliga
Vetenskapsakademiens handlingar

(1739-) (Transactions of the Royal
Swedish Academy of Sciences).
; the paper, written by Carl Gustaf EkebergEkeberg, Carl Gustaf
(1716-1784). Swedish. Captain, employed
by the Swedish East India Company.
, was never published there].

A submitted description of Pihlålen is severly critisised and not recommended for publication.

D:o on Fisklusen.

D:o on Bergpatterne

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 159-160   p.159  p.160.