Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5834 • Carl Linnaeus to Kungliga Svenska Vetenskapsakademien, [13 February 1760] n.s.
Dated Undated, but must have been written in February 1760, presumably the 13th of February. Sent from ? () to ? (). Written in Swedish.

Jag har läset alla dessa 5 resolutioner öfwer Ekbarkningen på stammen, och är blefwen lika slug, som jag war tillförene. Mitt råd woro att de intet trycktes, ty de bewisa alt för mycket det som intet åstundas, nämligen att wår mästa kundskap består i pratke; ty här resoneras a priori, som hade aldrig physique warit till i werlden; aldrig vegetations lagar uptäkte; aldrig experimenter giorde. De förekomma mig som resonementer på caffehus, där petimetrar tro sig förstå alt, utan att wetta dett minsta. De tro att matskar genereras aequivoce, att deras ägg flyga i luften; med oändeliga flere absurditeter.

De borde wetta åtminstone, för än de resonera, att saften updrages genom vasa capillaria ligni; att den födande saften är viscosus; att detta viscidum i alla vegetabilier är antingen gummosum äller resinosum; att gummi calcineras af elden, solveras i watn; at resina brinner i elden, men solveras af spirituosis & oleosis, och ej vice versa. Att de resineuse barrträden äro sempervirentes; att de gummosae äro löfträden; att. resineusa principium, under vegetationen om sommaren, muteras till gummosum; att detta gummosum om wintren förwandlas mer och mindre till resinosum.

E[xempli] gr[atia] en rot af Angelica är om wåren lös, full med gummi, då hon germinerar; men om wintertiden, att bewaras ifrån isen, är full af resina och fast. således sker med alla perenna wäxter mer och mindre.

Ekens vis är att wara stiptica och adstringens, som alla andra plantae coriariae. stipticum blifwer af acido et terrestri simul. stipticum och mucilaginosum äro mer contraire än stipticum cum resinoso. ty blifwer fast, att om barken tages om wårtiden af Eken, så är han mindre depsans et coriaceus än om han tages om wintren. Altså är lättare för garfwarne att sambla barken och torka den om wåren, än om hösten; men aldrig blifwer wårbarken för dem så nyttig, som höstbarken. Men Garfwarne få af eken, då den står på stubbe, allenast barken af stammen, och ej af grenarne, som giör dett mästa Intet skada de maskar den afbarkade eken, som sätta sig på ytan, att supa saften, utan de som bora trädet; de som skada lägga lättare sine ägg under barken, än på nakna bolen. Trädet torkar intet första sommaren, utan står grönt, och bör huggas nästa winter; altså är ej quaestion om rutnelse. Hugges eken om wåren, då hon är full af gummi, rutnar hon snart; men om wintren full af resina, är hård, fast och blifwer mer beständig.

Barkningen kan intet wara skädelig; kan intet giöra röta; kan intet draga insecter; ty stammen lefwer första sommar, drager saft till quistarne, fast hon är skalad; står altså emot röta; står emot trämatskar, som. äta tort lignum, ty de äta nästan aldrig det lefwande. Men trädet bör huggas fölliande winter, och ingen må tro, att trädet blifwer fastare och tätare af det at samma skalas om sommaren, men ej häller lider, då det nästa winter fått satt sig, och då afhugges.

Ibland alle desse swar är No 5 äfter mitt begrep det bästa, ja det enda, som är alwarsamt och folkligt skrefwit.

Carl [von] Linné.

upSUMMARY

The Royal Swedish Academy of Sciences [Kungliga Svenska VetenskapsakademienKungliga Svenska Vetenskapsakademien,
Swedish. The Royal Swedish
Academy of Sciences, Stockholm. Founded
in 1739.
] had been imposed by the King and Council [Kungl. Maj:t.The King and Council,
Swedish. Kungl. Maj:t.
] to submit its opinion on wood cutting, especially oak tree felling and this for the Admiralty’s [AmiralitetskollegiumAdmiralty, Amiralitetskollegium
. The Admiralty was a Swedish
collegiate agency in the period
1634-1791, which served as the board of
maritime defense in military and
economic terms.
] needs. Linnaeus has now read 5 articles [resolutions] on oak barking, they do not contribute any new knowledge. They should not be published. They contain uninformed talk; physics and vegetation laws are neglected. It is similar to beliefs that worms develop indelicately, that their eggs fly in the air etc.

The authors should at least know that the sap is taken up through vasa capillaria ligni; that the sap is viscosus; that the viscidum in all vegetals is either gummosum or resinosum; that rubber burns up in fire, is dissolved in water; resina burns in fire, but is dissolved in spiritus & oleosis. The resinous coniferous trees are semperviventes; the broadleaf trees are gummosae; that resinous pricipium during summer mutate into gummosum; this gummosum is in winter turned resinosum.

Root of Angelica is in spring filled with rubber; but in winter, to protect against ice, is it filled with resin. This applies more or less to all perennial plants.

The oak is stiptica and adstringens, like all plantae coriariae. Bark taken in the spring is less depsans and coriaceus than if taken in the autumn. It is easier for tanners to collect bark in the spring but the autumn bark is better. Worms sipping sap on the barked tree surface do no damage; damage is done by those that bore into the tree and lay their eggs under the bark. The tree does not dry during the first summer and should be cut down the following winter; it will not rot. It will rot if cut down in spring when it is filled with rubber.

Barking is not damaging.

The last one of the 5 articles is the best [among these authors were Gabriel PolhemPolhem, Gabriel (1700-1772).
Swedish. Engineer, the son of
Christopher Polhem.
, Gilbert SheldonSheldon, Gilbert (1710-1794).
Swedish. Shipbuilder. Became in 1739 a
member of the Academy of Sciences.
and Gustaf Frederick LeyonankarLeyonankar, Gustaf Frederick
Swedish. Responsible for the
"equipage" at the Royal navy.
].

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (KVA).

upEDITIONS

1. Bref och skrifvelser (1908), vol. I:2, p. 233-235   p.233  p.234  p.235.