Documentation

Letters

-Search for letters
-Search in texts

Manuscripts

Editions

Links

Contact

C18

Link: linnaeus.c18.net/Letter/L5889 • Carl Linnaeus to Lars Salvius, 3 January 1769 n.s.
Dated d 3 januarii 1769. Sent from Uppsala (Sweden) to Stockholm (Sweden). Written in Swedish.

Edle och Högachtad H[err] Directeur

H[err] Directeurens bref och declaration har rört mig uti innersta hiertat. Då jag tänker på min mästa och bästa förflutna tid, har ingen här i werlden godt jämnare och dragit denna werldens arbete än H[err] Directeuren, nu snart hela 30 åhren. Tack för all wänskap, all artighet, all möda. Wij hafwa snart spunnit wår slända full; få se huru andra giöra det efter oss. jag skall med all estime wörda i grafwen Edert sällskap och futwende här i werlden.

uptänd af den wärmaste kiärlek och estime önskar jag af upricktigaste hiertans grund att den allmächtige Guden som med sin mächtiga hand grundat så makalöst Eder situation, ehuru landet warit otacksamt, täckes framdeles bewara H[err] Directuren, Nådige Fruen och hela Eder familie med all önskelig wälgång. jag utbeder mig de öfrige mine få dagar wara innesluten ibland dem som äro H[err] Directeurens upricktige tienare.

som förbl till min sista endräkt

Edel och Högachtad H[err] Directeurens
ödmiuke tienare
Carl Linné

upsala d[en] 3 januarii
1769

Min son wågade beswära med pacquetet till Franska Academien att aflämnas hos Envoyen. Kiära trottas ej där med.

Tusende tack för all beswär af mitt holländska pacquet, som giort mig så mycket nöje. Carl betalte frackten till en Hök i Stockholm; jag hoppas att det ej är af H[err] Directeuren betalt.

Directeuren
Edel och Högachtad
H[err] Lars Salvius
Stockholm

upSUMMARY

Linnaeus is deeply moved by a letter [this letter has not come down to us] and declaration from Lars SalviusSalvius, Lars (1706-1773).
Swedish. Printer, bookseller, publisher.
Correspondent of Linnaeus.
and writes a New Year letter to in praise of their 30 year long friendship and cooperation.

He sends his best wishes to Mrs. Salvius [Charlotta SalviusCharlotta, (1729-1775).
Swedish. Wife of Lars Salvius in his
second marriage.
] and the rest of the family.

P.S. 1. Linnaeus writes that his son [Carl Linnaeus the YoungerLinnaeus the Younger, Carl
(1741-1783). Swedish. Botanist. Son of
Carl Linnaeus and Sara Elisabet Linnaea.
Brother of Elisabeth Christina, Louisa,
Sara Christina and Sophia Linnaea.
Attended his fatherís lectures, had
private tutors (Löfling, Rolander,
Solander and Falk, all Linnaeusís
students). Demonstrator of botany at
Uppsala. Succeeded his
father.
] will leave a parcel addressed to the French Academy [Linnaeus means the Académie royale des sciencesAcadémie royale des sciences,
Paris,
French. The French
Académie des sciences was founded
in 1666 and became a royal academy in
1699. Correspondent of Linnaeus.
].

P.S. 2. He also thanks Salvius for all the trouble with the Dutch parcel and that his son has paid for the transportation to Hök in Stockholm. He hopes that Salvius has not paid for the transportation as well.

upMANUSCRIPTS

a. original holograph (UUB, G 152i). [1] [2] [3]